• Odbierz prezent
EFEKT: Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta (2022-05-26 22:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2022 roku Emitent w wyniku transakcji umowy sprzedaży udziałów w spółce pod firmą „LIDER HOTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS 0000244810 zawartej ze swoją spółką zależną - „EFEKT-HOTELE” S.A. z siedzibą w Krakowie w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, Emitent nabył 377 (słownie: trzystu siedemdziesięciu siedmiu) udziałów o wartości nominalnej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.540.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy 0/100) złotych, w spółce „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000244810. której dokumentacja przechowywana jest Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego (w pełni pokrytego): 26.800.000 zł, NIP: 9452045402, Regon: 120134130, zwanych w dalszej części Umowy „Udziałami”, za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 5.504.200,00 (słownie: pięć milionów pięćset cztery tysiące dwieście złotych), tj. za cenę sprzedaży wynoszącą 14.600 zł (słownie czternaście tysięcy sześćset) złotych za jeden udział.
Przed powyżej opisaną transakcją Emitent posiadał 963 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy) udziały w spółce „LIDER-HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej wynoszącej łącznie 19.260.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy 0/100) złotych, co stanowiło około 71,87% kapitału zakładowego tej spółki, zaś w wyniku zakupu Udziałów, Emitent posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.
Cena sprzedaży jest płatna najpóźniej w terminie 180 dni licząc od daty zawarcia powyżej opisanej umowy, zaś pozostałe postanowienia zawartej umowy sprzedaży udziałów nie odbiegają od postanowień tego typu umów zawieranych powszechnie na rynku.
Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie powyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów w spółce „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS 0000244810 nastąpiło w związku z planowanym połączeniem poprzez przejęcie przez Emitenta całości majątku spółki „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Acquisition of shares in the Issuer's subsidiary
Management Board of the Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. (Company, Issuer) informs that today, i.e. May 26, 2022, the Issuer as a result of the transaction of an agreement for the sale of shares in a company under the name of "LIDER HOTEL" Limited Liability Company with its registered office in Krakow KRS 0000244810 concluded with its subsidiary - "EFEKT -HOTELE "S.A. with its registered office in Kraków in a form with notarized signatures, the Issuer acquired 377 (say: three hundred and seventy-seven) shares with a nominal value of PLN 20,000.00 (say: twenty thousand PLN 00/100) each and with a total nominal value of PLN 7,540,000.00 (in words: seven million five hundred and forty-nine thousand 0/100) zlotys, in the company "LIDER HOTEL" limited liability company with its registered office in Krakow at ul. Opolska 12, entered into the Register of Entrepreneurs under the number KRS 0000244810, the documentation of which is kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, share capital (fully covered): PLN 26,800,000, NIP: 9452045402, REGon: 120134130, hereinafter referred to as "Shares", for a selling price of a total of 5,504,200.00 (say: five million five hundred and four thousand two hundred zlotys), i.e. for the sale price of PLN 14,600 (say: fourteen thousand six hundred zlotys) for one share.
Before the transaction described above, the Issuer owned 963 (say: nine hundred and sixty-three) shares in the company "LIDER-HOTEL" limited liability company with its registered office in Krakow with a nominal value of a total of 19,260,000.00 (say: nineteen million two hundred and sixty thousand 0 / PLN 100), which constituted approximately 71.87% of the share capital of this company, and as a result of the purchase of the Shares, the Issuer now holds 100% of shares in the share capital of this company.
The sale price is payable no later than 180 days from the date of the above-mentioned agreement, and the remaining provisions of the concluded share sale agreement do not differ from the provisions of this type of agreements commonly concluded on the market.
At the same time, the Issuer informs that the conclusion of the above-described agreement for the sale of shares in the company "LIDER HOTEL" limited liability company with its seat in Krakow KRS 0000244810 took place in connection with the planned merger by taking over by the Issuer all assets of the company "LIDER HOTEL" limited liability company with its registered office in Cracow.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk