• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: raport finansowy (2021-03-26 00:21)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)259400T9LGW04YYW0T96
0000321820

(LEI)


(KRS)Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży 91 481,0043 653,0020 447,0010 148,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 074,005 227,003 146,001 215,00

Zysk (strata) bez opodatkowaniem 13 449,004 705,003 006,001 094,00

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej10 377,003 637,002 319,00846,00

Zysk (strata) netto10 377,003 637,002 319,00846,00

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej11 481,00-7 748,002 566,00-1 801,00

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24,00-24,005,00-6,00

Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności finansowej -4 195,00-2 796,00-938,00-650,00

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów7 310,00-10 568,001 634,00-2 456,00

Aktywa85 058,0076 025,0018 431,0017 853,00

Zobowiązania długoterminowe17 370,0013 455,003 764,003 160,00

Zobowiązania krótkoterminowe9 409,0011 596,002 039,002 723,00

Kapitał własny 58 279,0050 973,0012 629,0011 970,00

Kapitał podstawowy619,00619,00134,00145,00

Liczba akcji9 909 350,0011 581 214,009 909 350,0011 581 214,00

Średnia ważona liczba akcji9 909 350,0011 581 214,009 909 350,0011 581 214,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,050,310,230,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,050,310,230,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,884,401,271,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,310,310,070,07


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
reportEDINVESTJSF2020.zipList Prezesa do Akcjonariuszy i Sprawoazdanie Finansowe za rok 2020
reportEDINVESTJSF2020.zip.T.T.T.xadesPodpis Listu Prezesa i SF 2020
reportEDINVESTSzDz2020.zipSprawozdanie z działalności EDinvest S.A. za rok 2020
reportEDINVESTSzDz2020.T.T.T.zip.xadesPodpis Sprawozdania z działalności 2020
ED-Invest-2020-BSF-MSSF-SzB-PL-emitent.xhtmlSprawozdanie Nieżależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za rok 2020
ED-Invest-2020-BSF-MSSF-SzB-PL-emitent.xhtml.XAdESPodpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do SF 2020
Oświadczenie _RN_dot_Audytora.pdfOświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie _RN_dot_KA.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk