• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: ED invest S.A. wypłaci dywidendę (2021-03-25 11:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
ED invest S.A. wypłaci dywidendę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ED invest SA („Spółka”) informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, podjął decyzję w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.377.269,57 zł. (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:
1)część zysku w kwocie 3.071.898,50 zł. (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) - na dywidendę dla akcjonariuszy
2)pozostałą część zysku w kwocie 7.305.371,07 zł. (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) - na kapitał rezerwowy.

Powyższą rekomendację Zarząd Spółki przedstawił do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, która na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie i podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby wnioskowaną część jednostkowego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z tą rekomendacją część zysku przypadająca na dywidendę wyniesie 0,31 zł. na jedną akcję. Proponowana dywidenda, w przeliczeniu na 1 akcję jest równa dywidendzie wypłaconej za rok 2019. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej polityki rozwoju działalności Spółki oraz jej mocnej i stabilnej sytuacji finansowej.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego numer 2/2021 raport roczny zostanie opublikowany w dniu 26 marca 2021 roku


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk