• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Dywidenda uchwalona (2021-05-11 14:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Dywidenda uchwalona
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ED invest 11 maja 2021r. podjęło uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2020 r., wynoszącego 10.377.269,57 zł. (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

Zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej (RB nr 5/2021) na wypłatę dywidendy przeznaczono 3.071.898,50 zł.( trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 31 gr. na akcję.

Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 18 maja 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpi 15 czerwca 2021r.

Prawo do dywidendy przysługuje 9 909 350 akcjom. Pakiet, liczący 2 477 337 akcji, będący w posiadaniu Spółki, nie uczestniczy w podziale zysku.

Podstawa prawna: §19 ust.2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk