• Odbierz prezent
ECHO: Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. znajdującej się przy ulicy Dziekońskiego w Warszawie, na której zrealizowany został pierwszy biurowiec wchodzący w skład multi-funkcjonalnego kompleksu Moje Miejs
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. znajdującej się przy ulicy Dziekońskiego w Warszawie, na której zrealizowany został pierwszy biurowiec wchodzący w skład multi-funkcjonalnego kompleksu Moje Miejsce.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 października 2021 roku spółka zależna Echo Investment S.A., tj. Projekt Beethovena - Projekt Echo-122 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna, jako sprzedający („Sprzedający”) zawarła umowę sprzedaży nieruchomości („Umowa Sprzedaży”) wchodzącej w skład kompleksu biurowego (I Etap) pod nazwą Moje Miejsce położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. J. P. Dziekońskiego 1 („Nieruchomość”) („Transakcja”). Nabywcą Nieruchomości został inwestor instytucjonalny działający na rynku nieruchomości („Kupujący”).

Przedmiot Transakcji
Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące, w szczególności: prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 47/7 znajdującego się w Warszawie w dzielnicy Mokotów, przy ul. J. P. Dziekońskiego 1 („Grunt”), prawo własności budynku biurowo – usługowego wzniesionego na tym Gruncie znanego pod nazwą Moje Miejsce I („Budynek”) oraz prawo własności budowli wniesionych na tym Gruncie, jak również prawo własności wskazanych ruchomości.

Cena
Wartość Transakcji została ustalona jako iloraz NOI i stopy kapitalizacji ustalonej przez strony. Wartość Transakcji w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej wyniosła 47.283.955 euro, która to kwota została pomniejszona m.in. o wartość „okresów bezczynszowych”, wartość przyszłych podwyżek ceny oraz o koszty prac wykończeniowych Budynku (ang. fit-out works). W rezultacie, cena płatna na Zamknięciu wyniosła 45.043.174 euro.

Zapłata podwyżki ceny w maksymalnej wysokości EUR 1.023.405 jest spodziewana do końca 2022 roku, po wynajęciu wolnych powierzchni pozostających w budynku na dzień sprzedaży (ok. 5% powierzchni GLA).

Dodatkowo, na podstawie umowy o prace wykończeniowe i usługi dodatkowe (fit-out works) zawartej pomiędzy stronami Sprzedający zobowiązał się do wykonania prac wykończeniowych w lokalach najemców za wynagrodzeniem o wartości ok. 749.000 euro netto.

Inne informacje dotyczące Transakcji
Łącznie z Umową Sprzedaży Strony zawarły m.in. również:
1) umowę gwarancji jakości Budynku (ang. quality guarantee agreement);
2) umowę gwarancji czynszowej (ang. rental guarantee agreement);
3) umowę o wykonanie prac wykończeniowych i usług dodatkowych (ang. fit-out agreement).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron

Ponadto, Spółka udzieliła gwarancji dot. zabezpieczenia płatności przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy Sprzedaży oraz wskazanych wyżej umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-07Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2021-10-07Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk