• Odbierz prezent
ECHO: Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta (2022-06-30 11:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Projekt Echo – 130 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający (Sprzedający) oraz spółka prawa niemieckiego FARKAS Grundstücksgesellschaft mbH & Co KG z siedzibą w Grünwald, podmiot zarządzany przez instytucjonalnego zarządcę nieruchomości, jako kupujący (Kupujący, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarli przenoszącą umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego (Umowa Przenosząca).

Przedmiot transakcji
Na podstawie zawartej Umowy Przenoszącej Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności:
(a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 158/54 znajdującej się w Łodzi przy ulicy Milionowej („Grunt”), prawo własności dwóch budynków biurowych oznaczonych jako „C” i „D”, wzniesionych na Gruncie („Budynki”) oraz budowli wniesionych na tym Gruncie dla których to praw Sąd Rejonowy dla dzielnicy Łódź-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00338912/8;
(b) prawo własności wskazanych ruchomości.

Umowa Przenosząca została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy Stronami w dniu 23 grudnia 2021 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 3/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., po spełnieniu lub zrzeczeniu się odpowiednich warunków zawieszających oraz w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy Stronami w dniu 15 czerwca 2021 r, po spełnieniu warunku w niej określonego.

W ramach transakcji, Sprzedający zobowiązał się do dokończenia (po Zamknięciu) budowy Budynku „J”, który będzie zlokalizowany na Gruncie.

W ramach transakcji Strony zawarły również umowy gwarancji jakości Budynków oraz Budynku „J” (Umowa Gwarancji Jakości), umowę gwarancji czynszowych (Umowa Gwarancji Czynszowych) oraz umowę o prace wykończeniowe (Umowa o Prace Wykończeniowe). Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Jakości przewidują udzielenie Kupującemu gwarancji jakości na Budynki, Budynek „J” i budowle znajdujące się na Nieruchomości. Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Czynszowych przewidują gwarancję na rzecz kupującego pokrycia przez sprzedawcę płatności czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych części Budynków, które nie zostały wynajęte podmiotom trzecim w dniu podpisania Umowy Przenoszącej oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe. Podstawowe postanowienia Umowy o Prace Wykończeniowe przewidują zobowiązanie Sprzedającego do przeprowadzenia prac aranżacyjnych i budowlanych na Nieruchomości.

Wartość Transakcji i Cena
Wartość transakcji (Wartość Transakcji) w dniu zawarcia Umowy Przenoszącej wyniosła 56.701.267 EUR + VAT.
Kwota do zapłaty na Zamknięciu została obliczona w oparciu o Wartość Transakcji pomniejszoną m.in. o kwotę wartości okresów bezczynszowych, wartości czynszów od powierzchni nieprzekazanych najemcom, a także o inne koszty. Dodatkowo, Cena zostanie pomniejszona o kwotę wartości prac aranżacyjnych i budowlanych (w tym prac związanych z usuwaniem ewentualnych usterek). W rezultacie, Cena płatna na Zamknięciu pod Umową Przyrzeczoną wyniosła 42.989.316 EUR + VAT.

Dodatkowo w okresie po Zamknięciu, w ramach kwoty Wartości Transakcji, Sprzedający otrzyma osobne wynagrodzenie związane z realizacją prac aranżacyjnych na powierzchniach najemców oraz z usuwaniem ewentualnych usterek w łącznej wysokości 3.055.768 EUR + VAT.

Dodatkowo w okresie po Zamknięciu, w ramach kwoty Wartości Transakcji, Sprzedający otrzyma osobne wynagrodzenie związane z wybudowaniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Budynku „J”, który znajdować się będzie na Gruncie, oraz z usuwaniem ewentualnych usterek, w wysokości 4.100.889 EUR + VAT.

Postanowienia Umowy Przenoszącej nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa Przenosząca zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Conclusion of the transfer agreement for the sale of the real property in Łódź that is in perpetual usufruct by a subsidiary of the Issuer

The Management Board of Echo Investment S.A. (Issuer) informs you that on 30 June 2022, a subsidiary of the Issuer, i.e. Projekt Echo - 130 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kielce, as the seller (Seller) and the German law company FARKAS Grundstücksgesellschaft mbH & Co KG, an entity managed by an institutional real estate manager, as the buyer (Buyer, whereas the Buyer and the Seller shall be jointly referred to as the Parties), concluded a transfer agreement for the sale of a real property located in Łódź held in perpetual usufruct by the Seller (Transfer Agreement).

Subject of the transaction

On the basis of the concluded Transfer Agreement, the Buyer purchased the Seller's real property and other assets, including in particular:

(a)        the right of perpetual usufruct of the plot of land bearing registration number 158/54 located in Łódź at Milionowa Street (Land), the ownership of two office buildings known as “C” and “D” developed on the Land (Buildings), along with the structures developed on this Land for which the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, 16th Land and Mortgage Register Division keeps the land and mortgage register no. LD1M/ 00338912/8;

(b)        the ownership of the specified movable property.

The Transfer Agreement was concluded in the performance of the preliminary sale agreement concluded between the Parties on 23 December 2021, and the Issuer has informed about it with the current report no. 3/2022 dated 11 January 2022, after the fulfilment or waiver of the relevant conditions precedent and in the performance of the conditional sale agreement concluded between the Parties on 15 June 2022 after the fulfilment of the condition specified therein.

As part of the transaction, the Seller undertook to complete (after Closing), the construction of Building “J”, which will be located on the Land.

As part of the transaction, the Parties also concluded quality guarantee agreements for Buildings and Building “J” (Quality Guarantee Agreement), a rental guarantee agreement (Rental Guarantee Agreement) and a fit-out agreement (Fit-Out Agreement). The basic provisions of the Quality Guarantee Agreement provide for granting the Buyer a quality guarantee for the Buildings, Building J and structures located on the real property. The basic provisions of the Rental Guarantee Agreement provide for a guarantee to the Buyer that the Seller will cover rent payments and service charges for individual parts of the Buildings that have not been rented to third parties on the date of signing the Transfer Agreement and those that have been rented, and for which rent reductions or rent-free periods have been applied. The basic provisions of the Fit-out Agreement provide for the Seller’s obligation to carry out arrangement and construction works on the real property.

The Transaction Value and the Price

The value of the transaction (Transaction Value) at the conclusion of the Transfer Agreement was EUR 56,701,267 plus VAT.

The amount to be paid at the Closing was calculated on the basis of the Transaction Value reduced, inter alia, by the value of the rent-free periods, the value of rents on premises not handed over to tenants, the value of arrangement works, and other costs. In addition, the Price will be reduced by the amount of arrangement and construction works (including works related to the removal of any defects). As a result, the Price payable at Closing was EUR 42,989,316 plus VAT.

In addition, after the Closing, as part of the amount of the Transaction Value, the Seller will receive a separate fee related to the completion of arrangement works on the tenants' premises and the repair of defects in the total amount of EUR 3,055,768 plus VAT.

In addition, after the Closing, as part of the amount of the Transaction Value, the Seller will receive a separate fee related to the obtainment of occupancy permit for Building “J” and the repair of defects in the total amount of EUR 4,100,889 plus VAT.

The provisions of the Transfer Agreement do not differ from the provisions used in this type of transaction. The Transfer Agreement contain standard provisions for this type of transaction regarding the warranties and representations of the Seller and the Buyer, and the liability of the Parties.

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-06-30Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk