• Odbierz prezent
ECHO: Zamknięcie transakcji dotyczącej nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie (2022-06-08 11:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2022
Data sporządzenia: 2022-06-08
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zamknięcie transakcji dotyczącej nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji opublikowanych w raportach bieżących nr 32/2016, 39/2016, 54/2016 i 10/2022, Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spóka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 roku, szereg umów warunkowych zawartych dnia 23 lutego 2022 roku przez Spółkę oraz jej podmioty powiązane dotyczących nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie będących w użytkowaniu wieczystym spółki Projekt Echo - 138 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w której Spółka posiada pośrednio ogół praw i obowiązków wspólnika ("PropCo"), zabudowanej obecnie istniejącym centrum handlowym ("Nieruchomości"), weszło w życie.

W konsekwencji, drugim pośrednim wspólnikiem PropCo i partnerem Spółki w ramach joint venture utworzonego w celu zabudowy Nieruchomości, w miejsce EPP N.V. i jej spółek zależnych, stała się AFI Europe N.V. (spółka w pełni zależna od AFI Properties Ltd., będąca spółką publiczną zarejestrowaną w Izraelu i notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie) ("AFI Europe") ("Transakcja"). W rezultacie zamknięcia Transakcji Spółka jest pośrednio uprawniona do 30% udziału w zyskach PropCo.

Planowany obecnie przez PropCo projekt, który ma zostać zrealizowany na większej części Nieruchomości, obejmuje nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym powierzchnie biurowe i handlowe oraz budynki z lokalami mieszkalnymi na wynajem. Spółka lub jej podmioty zależne w pozostałej części Nieruchomości zamierzają zrealizować budynki mieszkalne z mieszkaniami na sprzedaż ("Kwartały Mieszkaniowe").

W szczególności, następujące umowy warunkowe zawarte przez Spółkę lub jej podmioty zależne w ramach Transakcji weszły w życie:
(i) umowa wspólników pomiędzy Spółką, AFI Europe, PropCo, Projekt Echo – 138 sp. z o.o. (będącą komplementariuszem PropCo), Pebworth sp. z o.o. (w pełni kontrolowany przez AFI Europe podmiot powiązany będący komandytariuszem PropCo) oraz Strood sp. z o.o. (w pełni kontrolowany przez Spółkę podmiot powiązany będący komandytariuszem PropCo), regulująca zasady ładu korporacyjnego PropCo i jej komplementariusza;
(ii) umowy o zarządzanie procesem budowy zawarte przez Spółkę jako dewelopera i PropCo jako inwestora, na podstawie których Spółka ma świadczyć określone usługi zarządzania procesem budowy.

Dodatkowo, podmiot zależny Spółki – Projekt Echo – 137 sp. z o.o. zapłacił PropCo zaliczkę w wysokości 23.664.000 EUR (powiększoną o VAT) pod umową przedwstępną sprzedaży dotyczącą nabycia Kwartałów Mieszkaniowych zawartą w dniu 23 lutego 2022 roku.

W efekcie Transakcji, niektóre umowy pomiędzy Spółką, EPP N.V. i jej odpowiednimi podmiotami powiązanymi w odniesieniu do Nieruchomości i obowiązujące do momentu zamknięcia Transakcji zostały ostatecznie rozliczone i rozwiązane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Completion of the transaction relating to real properties located in the area of ul. Towarowa in Warsaw

Further to the information published in the form of current reports No. 32/2016, 39/2016, 54/2016 and 10/2022, the Management Board of Echo Investment S.A. (the “Company”) hereby reports that on 8 June 2022, a number of agreements concluded on 23 February 2022 by the Company and its subsidiaries relating to real properties located in the area of ul. Towarowa in Warsaw the right of perpetual usufruct to which is held by Projekt Echo – 138 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., in which the Company indirectly holds a partial interest (“PropCo”), currently developed with the existing shopping centre (the “Properties”) entered into force.

In consequence, the other indirect shareholder in PropCo and the partner of the Company within the joint venture established for the purpose of the development of the Properties, in place of EPP N.V. together with its subsidiaries, became AFI Europe N.V. (a wholly owned subsidiary of AFI Properties Ltd., being a public company incorporated in Israel and listed on the Tel Aviv Stock Exchange) (“AFI Europe”) (the “Transaction”). As a result of the completion of the Transaction the Company is indirectly entitled to a 30% profit share in PropCo.

The currently envisaged project to be developed by PropCo on a major part of the Properties includes properties with various uses, including office and retail areas and buildings with residential units for rent. Within the remaining part of the Properties the Company and/or its subsidiaries is planning to develop residential buildings with apartments for sale (the “Residential Quarters”).

In particular, the following conditional agreements concluded by the Company and/or its subsidiaries as part of the Transaction entered into force:

(i)      a shareholders’ agreement between the Company, AFI Europe, PropCo, Projekt Echo – 138 sp. z o.o. (being the PropCo’s general partner), Pebworth sp. z o.o. (a wholly controlled subsidiary of AFI Europe being the PropCo’s limited parter) and Strood sp. z o.o. (a wholly controlled subsidiary of the Company being the PropCo’s limited parter), which regulates the corporate governance principles of PropCo and its general partner;

(ii)     development management agreements concluded by the Company as the developer and PropCo as the investor under which the Company is to render certain development management services.

In addition, the Company’s subsidiary - Projekt Echo – 137 sp. z o.o. paid to PropCo an advance payment in the amount of EUR 23,664,000 (increased by VAT) under the preliminary sale agreement concerning the acquisition of the Residential Quarters concluded on 23 February 2022.

As a result of the Transaction, certain agreements between the Company, EPP N.V. and its respective affiliates in relation to the Properties and binding prior to the completion of the Transaction have been finally settled and terminated.

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-08Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-06-08Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk