• Odbierz prezent
ECHO: Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021 (2022-06-15 15:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2021

§ 1. Podział zysku--------------------------------------------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: ----------------------------------------------------
a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości 27. 841.670,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 69/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); ------------------------------------
b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 153.742.185,39 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa złote, 39/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 181.583.856,08 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 08/100), tj. 44 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); ---------------------------------------------
c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2021 roku (Zaliczka Dywidendowa); ----------------------------------------
d) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 22 grosze na jedną akcję Spółki; -----
e) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. (Dzień Pozostałej Części Dywidendy); ----------------------------------------------
f) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 26 lipca 2022 r. (Dzień Wypłaty Pozostałej Części Dywidendy). -------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-15Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-06-15Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk