• Odbierz prezent
ECHO: Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021 (2021-11-18 15:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku, biorąc pod uwagę, że:
a) zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wykazało zysk netto w wysokości 57.824.852,68 złotych;
b) Spółka osiągnęła od końca ubiegłego roku obrotowego do dnia 30 czerwca 2021 roku zysk netto w wysokości 29.715.704,04 złotych,
postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach:
1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 90.791.928,04 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) tj. 0,22 zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Na Kwotę Zaliczki Dywidendowej składa się:
a) kwota 14.000.000,00 PLN, która nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. zbadanym przez biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie,
b) kwota 76.791.928,04 PLN pochodząca z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy),

Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582
Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 28 grudnia 2021r. (Data Wypłaty Zaliczki Dywidendowej).
Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 grudnia 2021r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-18Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-11-18Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk