• Odbierz prezent
ECHO: Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji (2021-09-06 22:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-09-06
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) informuje, że z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa przeprowadzenie, w czwartym kwartale bieżącego roku, emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta ustanowionego do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

Rozważana emisja, o której mowa powyżej, dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela i oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż 4 lata („Obligacje”). W takim przypadku, Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego) i w dniu emisji będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ostateczne parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zarząd Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-06Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-09-06Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk