• Odbierz prezent
ECHO: Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (2021-04-22 23:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Marcina Materny pełniącego funkcje Członka Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 9 i § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., Nr. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Resignation of a managing person of the Issuer

The Management Board of Echo Investment S.A. (the Issuer) hereby reports that today the Issuer received the statement from Mr. Marcin Materny from acting as the Member of the Management Board on the resignation from membership in the Issuer's Management Board with effect on April 22, 2021.

Legal basis: § 9 § 5 section 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent the information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws of 2018, item 757).

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-04-22Artur Langner Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk