Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
ECHO: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA (2022-05-11 19:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyznaczeniu daty ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 oraz w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

1. Zarząd Spółki postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z poniższymi zasadami:
(a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości 27. 841.670,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 69/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) - d) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału);
(b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 104.219.315,55 zł (sto cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych, 55/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 132.060.986,24 zł (sto trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 24/100), tj. 32 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);
(c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2021 roku (Zaliczka Dywidendowa);
(d) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 41.269.058,20 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych, 20/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 10 groszy na jedną akcję Spółki.
2. Zarząd rekomendując podział zysku wziął pod uwagę przyjętą przez Spółkę do stosowania Zasadę 4.14. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz "Politykę dywidendową", przyjętą uchwałą Zarządu Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 r. ogłoszoną raportem bieżącym nr 8/2017, zgodnie z którą kwota dywidendy powinna mieścić się w wysokości do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wnioskowany podział zysku jest zgodny w/w Zasadą oraz Polityką Dywidendową.
3. Zarząd wnioskując o podział zysku, zgodnie z pkt 3 niniejszej uchwały, wziął pod uwagę aktualną i przewidywalną kondycję finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz strategię rozwoju.
4. Jednocześnie wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd stosownie do art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie oceny zaproponowanego podziału zysku, przy czym ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie
z Kodeksem Spółek Handlowych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-11Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2022-05-11Artur Langner Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk