• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2022-05-25 00:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-25
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży283 636155 37061 03433 982
Zysk operacyjny108 02772 95223 24615 956
Zysk (strata) brutto72 92937 25915 6938 149
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej51 44224 52111 0695 363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej94 048190 86620 23841 746
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(95 897)265 806(20 635)58 137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej143 017(95 356)30 775(20 856)
Przepływy pieniężne netto, razem141 168361 31630 37779 026
Aktywa razem6 705 3875 780 7471 441 2441 240 424
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 731 0981 709 240372 079366 766
Zobowiązania długoterminowe2 385 1241 896 885512 654407 031
Zobowiązania krótkoterminowe2 395 3732 174 749514 857466 654
Liczba akcji412 690 582412 690 582412 690 582412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 0,06 0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,19 4,14 0,90 0,89

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitalowej Echo Investment za I kwartal 2022 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2022-05-25Artur Langner Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk