• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2022-03-31 00:21)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-03-31
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
259400LHRL5AUI6F1F700000007025
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody437 722,00329 559,0095 625,0073 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej117 479,00144 331,0025 664,0032 259,00
Zysk brutto32 435,0077 688,007 086,0017 364,00
Zysk netto27 842,0057 825,006 082,0012 924,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49 418,00-41 218,0010 796,00-9 212,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej142 426,00-286 219,0031 114,00-63 972,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-225 042,00202 726,00-49 163,0045 310,00
Przepływy pieniężne netto, razem-33 198,00-124 710,00-7 252,00-27 873,00
Aktywa, razem3 526 016,003 280 604,00766 625,00710 888,00
Zobowiązania długoterminowe1 437 513,00908 779,00312 544,00196 927,00
Zobowiązania krótkoterminowe935 819,001 053 019,00203 465,00228 183,00
Kapitał własny1 152 684,001 318 806,00250 616,00285 777,00
Kapitał zakładowy20 635,0020 635,004 486,004 471,00
Liczba akcji (w szt.)412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,140,010,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,140,010,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,793,200,610,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,793,200,610,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,470,000,100,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JednostkowyraportrocznyEchoInvestmentSAza2021rok.xhtml
JednostkowyraportrocznyEchoInvestmentSAza2021rok.xhtml.xades
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolkiEchoInvestmentSA_i_jejGrupy_za2021rok.xhtml
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolkiEchoInvestmentSA_i_jejGrupy_za2021rok.xhtml.xades
Echo_Investments_SA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml
Echo_Investments_SA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml.xades
OswiadczenieLadKorporacyjnyEchoInvestment2021.xhtml
OswiadczenieLadKorporacyjnyEchoInvestment2021.xhtml.xades
OswiadczenieRadyNadzorczejEchoInvestmentS.A_.xhtml
OcenaRadyNadzorczejEchoInvestmentSA.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk