• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2021-11-29 00:14)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-29
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży819 874746 302179 856168 010
Zysk operacyjny186 061221 70240 81649 910
Zysk (strata) brutto148 038125 13132 47528 170
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej108 30087 29223 75819 652
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej154 259(70 075)33 840(15 776)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej528 107(491 401)115 851(110 626)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(270 870)508 967(59 421)114 581
Przepływy pieniężne netto, razem411 496(52 509)90 270(11 821)
Aktywa razem6 760 4175 402 2711 459 2191 193 397
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 689 8091 649 810364 741364 454
Zobowiązania długoterminowe2 272 2451 984 101490 458438 301
Zobowiązania krótkoterminowe2 613 7881 768 485564 180390 670
Liczba akcji412 690 582412 690 582412 690 582412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,21 0,06 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,09 4,00 0,88 0,88

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_Grupy_Echo_Investment_za_III_kwartal_2021_roku.pdf
Report_of_the_Echo_Investment_Group_for_Q3_2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-11-29Artur LangnerWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk