• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2021-09-23 06:39)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-23
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży420 896404 34992 56291 043
Zysk operacyjny60 990147 94113 41333 310
Zysk (strata) brutto56 68976 09412 46717 133
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej47 26251 09310 39411 504
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej170 566(92 179)37 510(20 755)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej177 177(291 632)38 964(65 664)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(45 458)231 534(9 997)52 132
Przepływy pieniężne netto, razem302 285(152 277)66 477(34 287)
Aktywa razem7 049 6795 146 5551 559 3881 152 386
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 628 6951 613 583360 267361 304
Zobowiązania długoterminowe2 125 8432 173 124470 236486 593
Zobowiązania krótkoterminowe3 119 8611 359 972690 113304 517
Liczba akcji412 690 582412 690 582412 690 582412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 0,12 0,03 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,95 3,91 0,87 0,88

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport Finansowy Echo Investment I polrocze 2021.pdf
Financial report of Echo Investment H1 2021.pdf
ECHO_raport z przeglądu JSF_30.06.2021p.pdf
ECHO_raport z przeglądu SSF_30.06.2021p.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-09-23Artur LangnerWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk