• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2021-05-27 06:50)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-05-27
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży155 370158 00533 98235 940
Zysk operacyjny72 952102 75715 95623 374
Zysk (strata) brutto37 25949 2698 14911 207
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej24 52140 6295 3639 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej190 866(44 736)41 746(10 176)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej265 806(117 095)58 137(26 635)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(95 356)122 731(20 856)27 917
Przepływy pieniężne netto, razem361 316(39 100)79 026(8 894)
Aktywa razem5 780 7475 086 7491 240 4241 117 402
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 709 2401 603 200366 766352 174
Zobowiązania długoterminowe1 896 8852 071 625407 031455 072
Zobowiązania krótkoterminowe2 174 7491 412 047466 654310 183
Liczba akcji412 690 582412 690 582412 690 582412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 0,10 0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,14 3,88 0,89 0,85

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitalowej Echo Investment za I kwartal 2021 roku.pdf
Consolidated quarterly report of the Echo Investment Capital Group for Q1 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-05-27Artur LangnerWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk