• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2021-03-30 19:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
259400LHRL5AUI6F1F700000007025
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 212 854,00880 133,00271 077,00204 596,00
Zysk operacyjny338 167,00450 153,0075 582,00104 643,00
Zysk (strata) brutto176 612,00398 188,0039 473,0092 563,00
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej122 093,00299 532,0027 288,0069 629,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-70 736,00-82 396,00-15 810,00-19 154,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-752 895,00-132 358,00-168 275,00-30 768,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej658 433,00267 517,00147 162,0062 187,00
Przepływy pieniężne netto, razem-165 198,0052 763,00-36 922,0012 265,00
Aktywa razem5 630 796,004 810 429,001 220 160,001 129 606,00
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 684 685,001 562 365,00365 061,00366 882,00
Zobowiązania długoterminowe1 939 376,001 970 451,00420 251,00462 710,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 006 861,001 277 735,00434 875,00300 043,00
Liczba akcji412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,300,730,070,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)4,083,620,880,85
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip.xades
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
Consolidated_annual_report_of_the_Echo_Investment_Group_for_2020_translation.xhtml
Management_report_of_Echo_Investment_S.A._and_its_Group_for_2020_translation.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk