• Odbierz prezent
ECHO: raport finansowy (2021-03-30 19:15)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
259400LHRL5AUI6F1F700000007025
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody 329 559,00312 924,0073 658,0072 743,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej144 331,0083 496,0032 259,0019 410,00
Zysk brutto77 688,0029 807,0017 364,006 929,00
Zysk netto57 825,0021 412,0012 924,004 977,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-41 218,005 720,00-9 212,001 330,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-286 219,00-69 669,00-63 972,00-16 195,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej202 726,00114 119,0045 310,0026 528,00
Przepływy pieniężne netto, razem-124 710,0050 170,00-27 873,0011 663,00
Aktywa, razem3 280 604,002 934 856,00710 888,00689 176,00
Zobowiązania długoterminowe908 779,001 082 642,00196 927,00254 231,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 053 019,00591 233,00228 183,00138 836,00
Kapitał własny1 318 806,001 260 981,00285 777,00296 109,00
Kapitał zakładowy20 635,0020 635,004 471,004 845,00
Liczba akcji (w szt.)412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)"0,140,050,030,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)"0,140,050,030,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,203,060,690,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,203,060,690,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,501,000,110,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowy_raport_roczny_Echo_Investment_SA_za_2020rok.xhtml
Jednostkowy_raport_roczny_Echo_Investment_SA_za_2020rok.xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xades
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
Standalone_annual_report_of_Echo_Investment_S.A._for_2020_translation.xhtml
Management_report_of_Echo_Investment_S.A._and_its_Group_for_2020_translation.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk