• Odbierz prezent
ECHO: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzyskania przez Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniego nabycia akcji Archicom S.A. (2021-02-18 00:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzyskania przez Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniego nabycia akcji Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w związku z publikacją raportem bieżącym nr 4 / 2021 z dnia 18 lutego 2021 roku informacji o transakcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. przez Echo Investment S.A. („Emitent”), Zarząd Emitenta, przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 30 października 2020 r.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Emitent oraz wspólnicy spółki DKR Investment sp. z o.o. („DKR Investment”) i akcjonariusze spółki DKR Invest S.A. („DKR Invest”), będący akcjonariuszami większościowymi spółki Archicom S.A. („Archicom”) posiadającymi łącznie 74,32% akcji w kapitale zakładowym Archicom, porozumieli się co do zawarcia umowy, na podstawie której: (i) Emitent uzyskał wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących transakcji nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest, jak również (ii) ustalono brzegowe warunki transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest („Transakcja”).
Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta przekazanie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Emitenta umowy, na podstawie której udzielono Emitentowi wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących Transakcji oraz ustalono brzegowe warunki Transakcji zostało opóźnione począwszy od dnia zawarcia określonej powyżej umowy do momentu zawarcia przez Emitenta wiążącej umowy dotyczącej Transakcji, czyli według szacunków Emitenta do przełomu 2020 r i 2021 r.
W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Emitentowi wyłączności oraz ustalenia warunków brzegowych Transakcji nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent był w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej.
Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które w ocenie Emitenta potencjalnie zagroziłyby prowadzonym negocjacjom dotyczącym Transakcji, na których prowadzenie Emitent uzyskał wyłączność.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) - c) Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Disclosure to the public knowledge of a delayed inside information concerning obtaining by Echo Investment S.A. of an exclusive right to conduct negotiations on indirect acquisition of shares in Archicom S.A. and establishment of the boundary conditions of the transaction of the indirect acquisition of shares in Archicom S.A.

Current report No 5 / 2021  dated 18 February 2021

Legal basis: Article 17(1) in connection with Article 17(4) of MAR Regulation

Content of the report:

Acting pursuant to Article 17(1) in connection with Art. 17(4) of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16th 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR Regulation”) in connection with the publication in current report No. 4 / 2021 of 18 February 2021 of information about a transaction concluded on 17 February 2021 by the Echo Investment S.A. (the "Issuer"), the Management Board of the Issuer informs the public of inside information whose public disclosure was delayed by the Issuer on 30 October 2020.

Content of delayed inside information:

The Management Board of the Issuer informs that on 30 October 2020 the Issuer and shareholders of DKR Investment sp. z o.o. ("DKR Investment") and shareholders of DKR Invest S.A. ("DKR Invest"), being the majority shareholders of Archicom S.A. ("Archicom"), holding jointly 74.32% of shares in the share capital of Archicom, agreed to conclude an agreement based on which: (i) the Issuer was granted exclusivity to conduct negotiations concerning the transaction of acquisition of 100% of shares in the share capital of DKR Investment and 100% of shares in the share capital of DKR Invest, as well as (ii) the boundary conditions of the transaction whereby the Issuer acquires 100% of shares in the share capital of DKR Investment and 100% of shares in the share capital of DKR Invest (the "Transaction") were established.

Due to the protection of the Issuer's legitimate interests, the disclosure of inside information regarding the conclusion by the Issuer of the agreement based on which the Issuer was granted exclusivity to conduct negotiations concerning the Transaction and the boundary conditions of the Transaction were established, has been delayed from the date of conclusion of the said agreement until the execution by the Issuer of the binding agreement regarding the Transaction, i.e. according to the Issuer's estimates until late 2020 or early 2021.

In the Issuer's opinion, the delay of disclosure of information on the exclusivity granted to the Issuer and on establishing the boundary conditions of the Transaction did not mislead the public and the Issuer was able to ensure the confidentiality of the delayed inside information.

Public disclosure of the above information prior to the occurrence of the above events could have resulted in the occurrence of certain market circumstances or third party behavior which, in the Issuer's opinion, could have potentially jeopardized the ongoing negotiations concerning the Transactions to which the Issuer has been granted exclusive rights.

In accordance with the third subparagraph of Article 17(4) of MAR Regulation, the Issuer will immediately, upon publication of this current report, inform the Financial Supervision Authority about the delay of disclosure of said inside information, submitting a written explanation on fulfilment of the conditions referred to in Article 17 (4) letters a) - c) of MAR Regulation.

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-02-18Artur Langner Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk