• Odbierz prezent
ECHO: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2021-06-01 20:52)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210601_205210_0710737760_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_Echo_Investment_SA.pdf
20210601_205210_0710737760_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZA_Echo_Investment_SA___2021.pdf
20210601_205210_0710737760_Liczba_akcji_i_glosow_Echo_Investment_SA_na_dzien_zwolania_ZWZA_2020_r.pdf
20210601_205210_0710737760_Projekty_uchwal_na_ZWZA_za_rok__2020.pdf
20210601_205210_0710737760_POL_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_KSUA_3000_Echo_Investment_S.A._1_czerwca_2021_r..pdf
20210601_205210_0710737760_SoW_Echo_PL.pdf
20210601_205210_0710737760_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Echo_Investment_SA.pdf
20210601_205210_0710737760_SB_Statement_re_AC.pdf
20210601_205210_0710737760_SB_Statement_re_auditor_2020.pdf
20210601_205210_0710737760_SB_evaluation_of_FS_2020.pdf
20210601_205210_0710737760_Sprawozdanie_zarzadu_-_dodatkowe_informacje_rok_2020.pdf
20210601_205210_0710737760_Jednostkowy_raport_roczny_Echo_Investment_SA_za_2020rok.xhtml
20210601_205210_0710737760_Jednostkowy_raport_roczny_Echo_Investment_SA_za_2020rok.xhtml.xades
20210601_205210_0710737760_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml
20210601_205210_0710737760_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xades
20210601_205210_0710737760_ECHO_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
20210601_205210_0710737760_ECHO_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
20210601_205210_0710737760_29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip
20210601_205210_0710737760_29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip.xades
20210601_205210_0710737760_ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
20210601_205210_0710737760_ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 w zw.
z art. art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku na godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, w budynku Willa Schielego, I piętro.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A.
i jej Grupy w roku 2020;
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
4) przeznaczenia zysku za rok 2020;
5) przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;
6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków
w 2020 roku;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku;
8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.
9. Wolne wnioski.

Zgodnie z art. 4022 KSH Zarząd przedstawia następujące informacje:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Echo Investment S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Echo Investment S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Echo Investment S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 7 czerwca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@echo.com.pl .

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Echo Investment S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Echo Investment S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyłając na adres e-mail: wza@echo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Echo Investment S.A. pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html
Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: wza@echo.com.pl. Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób lub osób upoważnionych do występowania w ich imieniu). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłana elektronicznie powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Echo Investment S.A., na którym prawa te będą wykonywane.
Echo Investment S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Echo Investment S.A. zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego
w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Echo Investment S.A., członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Echo Investment S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Echo Investment S.A. nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Echo Investment S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Echo Investment S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielania podczas obrad akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki, jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.echo.com.pl/relacje-inwestorskie.html .
Zarząd może również udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest udzielić informacji nie później niż
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej, w akapicie drugim.
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2021 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Echo Investment S.A. w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Echo Investment S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż
w dniu 1 czerwca 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2021 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Echo Investment S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Echo Investment S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2021 roku oraz zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2021 roku i nie później niż w dniu 14 czerwca 2021 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Echo Investment S.A. pod adresem al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, w godzinach od 8.00 do 17.00, na 3 dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach od 23 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.
Akcjonariusz Echo Investment S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@echo.com.pl .
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty/urządzenia do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad.

Warunki dostępu do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Echo Investment S.A. od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 KSH.
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Echo Investment S.A. niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.echo.com.pl pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html,
Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@echo.com.pl .
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym z uwagi na fakt, że obrady nie będą przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
PlikOpis
Formularz pełnomocnictwa ZWZA Echo Investment SA.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA Echo Investment SA _ 2021.pdf
Liczba akcji i głosów Echo Investment SA na dzień zwołania ZWZA 2020 r.pdf
Projekty uchwał na ZWZA za rok 2020.pdf
POL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Echo Investment S.A. 1 czerwca 2021 r..pdf
SoW_Echo_PL.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment SA.pdf
SB Statement re AC.pdf
SB Statement re auditor_2020.pdf
SB_evaluation of FS 2020.pdf
Sprawozdanie zarzadu - dodatkowe informacje_rok 2020.pdf
Jednostkowy_raport_roczny_Echo_Investment_SA_za_2020rok.xhtml
Jednostkowy_raport_roczny_Echo_Investment_SA_za_2020rok.xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xades
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip.xades
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-06-01Artur Langner Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk