• Odbierz prezent
dzwignia forex

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt ustawy o  zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on istotne zmiany w stosunku do tych, które przestawiono w lipcu. Maksymalny poziom dźwigni finansowej zostanie utrzymany na obecnym poziomie, ale tylko dla osób które przedstawią odpowiednio długą historię transakcyjną.

 

Dla traderów Forex, kluczowe są zmiany, które dotyczą art., 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

a) ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 2% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b–2c.

2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji wymagany depozyt zabezpieczający jest nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji podanego do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 2% wartości nominalnej tej opcji.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2ba i 2bb w brzmieniu:

"2ba. W przypadku klienta detalicznego, który zawarł przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i, w terminie 24 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia, o którym mowa w ust. 2a lub 2b, na żądanie tego klienta, depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego lub wartość o jaką powiększana jest premia opcyjna, jest nie mniejsza niż 1% wartości nominalnej odpowiednio tego instrumentu finansowego lub opcji.

2bb. W celu potwierdzenia ilości zawartych transakcji, o których mowa w ust. 2ba, klient przekazuje firmie inwestycyjnej kopię historii transakcji zawartych w innych firmach inwestycyjnych.”;

 

Oznacza to, że domyślnie, maksymalny poziom dźwigni finansowej to 1:50. Jednak traderzy, którzy mają udokumentowaną historię przynajmniej 40 transakcji w okresie 2 lat, mogą operować dźwignią finansową do 1:100.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk