• Odbierz prezent
Dywidenda, pieniądze, udziały w zyskach spółki, akcjonariusze otrzymują pieniądze
Z artykułu dowiesz się:

- Czym jest dywidenda
- Co zrobić aby otrzymać dywidendę

Możliwość zarabiania na rynkach akcyjnych, wielu osobom może kojarzyć się przede wszystkim ze spekulacją przewidywanym poziomem cen akcji na rynku. Rynek akcyjny umożliwia jednak osiąganie zysków nie tylko w postaci przyrostu wartości posiadanych walorów. Akcjonariusz to nikt inny jak właściciel, czy też współwłaściciel spółki akcyjnej. Każdemu z właścicieli przysługują pewne prawa wynikające z Kodeksu spółek handlowych. Jednym z tych praw jest prawo do dywidendy.

 

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to nic innego jak udział w zysku netto spółki przypadający akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Zysk netto należy rozumieć jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Warto zwrócić uwagę, że chodzi tu o zysk wynikający ze sprawozdania finansowego przebadanego przez biegłego rewidenta. Zysk ten należy odróżnić od zysku wykazywanego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, który dla wypłaty dywidendy nie ma znaczenia.

 

Dywidenda niezależnie od zysku spółki

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy. Mimo, że nie jest to warunek bezwzględny, można spotkać się z opiniami, że wypłata dywidendy jest niemożliwa w przypadku, gdy spółka nie osiągnęła zysku. Twierdzenie takie jest jednak błędne. Kwota odzwierciedlająca wynik finansowy, dla potrzeb wypłaty dywidendy powinna zostać powiększona o:

  • niepodzielone zyski z lat ubiegłych,
  • kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,

jednak powinna zostać pomniejszona o:

  • niepokryte straty,
  • akcje własne,
  • kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub statutem spółki powinny zostać przeznaczone z zysku na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.

W związku z powyższym, możliwa jest sytuacja, w której spółka poniosła w danym roku obrotowym stratę, jednak dzięki zyskom osiąganym w poprzednich latach będzie mogła wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Z drugiej strony spółka osiągająca zysk w danym roku obrotowym może nie mieć możliwości wypłaty dywidendy lub możliwość ta zostanie poważnie ograniczona, ze względu na konieczność przeznaczenia zysku na inny cel. Przykładowo, spółki mają obowiązek przeznaczania części zysku na utworzenie kapitału zapasowego, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego.

 

Kto i kiedy otrzymuje dywidendę?

Co do zasady dywidendę otrzymują akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku. Statut spółki może jednak upoważnić walne zgromadzenie akcjonariuszy do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok. Dzień ten nazywany jest dniem dywidendy. Nie może być on ustalony w terminie dłuższym niż dwa miesiące od uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, a w przypadku spółek publicznych, czyli spółek notowanych na giełdzie, musi być on ustalony w terminie od pięciu dni do trzech miesięcy od przyjęcia uchwały o podziale zysku.

 

UWAGA!

Chcąc nabyć akcje w terminie umożliwiającym otrzymanie dywidendy należy pamiętać, że cykl rozliczeniowy stosowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest zgodny ze standardem T+2, co oznacza, że sfinalizowanie transakcji następuje po dwóch dniach roboczych od daty zawarcia transakcji. Zasady te obowiązują zarówno w przypadku głównego parkietu giełdowego, jak i w przypadku NewConnect. W związku z tym, jeżeli spółka wyznaczyła dzień dywidendy np. na piątek 26 maja 2017 r. to, aby uzyskać prawo do dywidendy należy zakupić akcje przynajmniej w środę 24 maja 2017 r.

 

Dnia dywidendy nie należy mylić z dniem wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy to dzień ustalenia prawa do jej otrzymania, natomiast dzień wypłaty dywidendy jest dniem, w którym spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom, którzy posiadali akcję spółki w dniu dywidendy, tj. dniu ustalenia prawa do niej. W przypadku spółek publicznych termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

 

Dowiedz się także kto powinien inwestować w spółki dywidendowe.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk