• Odbierz prezent
Duży popyt = wyższe ceny. Wyższe ceny = większe przychody.  Sytuacja finansowa firmy produkujących materiały budowlane
fot. freepik.com

Zwiększone zapotrzebowanie na materiały budowlane znalazło potwierdzenie we wzroście poziomu podstawowych wskaźników ekonomicznych jednostek sprzedających materiały budowlane. Według danych finansowych raportowanych przez większych producentów materiałów budowlanych (zatrudniających powyżej 49 osób) w sprawozdaniach F01 za I kw. 2021 r. o 9% wzrosły w skali roku przychody ogółem, w tym o 8% przychody ze sprzedaży oraz o 8% koszty ogółem, co pozwoliło wypracować o 22% wyższą wartość średniego wyniku finansowego netto, mimo spadku do 68% liczby rentownych jednostek (72% podmiotów uzyskało dodatni wynik finansowy w I kw. 2020 r.).

 Dotychczasową sytuację producentów materiałów budowlanych

charakteryzują wysokie kapitały własne, dobra sytuacja ekonomiczna i opłacalność prowadzonej działalności. W grupie większych jednostek w I kw. 2021 r. wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł ponad 7% wobec ponad 6% w I kw. 2020 r. Nieznacznie niższą rentownością sprzedaży charakteryzowały się małe jednostki (około 7% w II półroczu 2020 r. wobec 9% w II półroczu 2020 r.). Natomiast więksi producenci mają mniej korzystną sytuację w zakresie rentowności kapitału własnego i majątku niż w małe jednostki. W grupie większych jednostek w I kw. 2021 r. wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz rentowności aktywów wyniósł odpowiednio ponad 3% i około 2% wobec wyższych wskaźników w grupie małych producentów w II półroczu 2020 r. (odpowiednio około 9% i ponad 5%). W grupie większych producentów w I kwartale 2021 r. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2020 r. o 15% wzrosły koszty z tytułu działalności operacyjnej.

 

FXMAG nieruchomości duży popyt = wyższe ceny. wyższe ceny = większe przychody.  sytuacja finansowa firmy produkujących materiały budowlane  ceny, koszty, materiały budowlane ceny, nieruchomości, produkcja, produkcja materiałów budowlanych, rynek niercuhomości,materiały budowlane 1

Zwiększyła się wartość wszystkich składników kosztów operacyjnych,

w tym w największym stopniu zużycia materiałów i energii (o 15%), kosztów z tytułu usług obcych (o 14%), wynagrodzeń (o 15%) oraz wartość sprzedanych materiałów i towarów (o 29%). Mimo wzrostu wartości poszczególnych składników kosztów operacyjnych ich struktura utrzymała się na zbliżonym poziomie, a ponad połowę udziału (50%) stanowią koszty z tytułu zużytych materiałów i energii. W I kw. 2021 r. w grupie większych jednostek utrzymała się stabilna, korzystna struktura pasywów, w tym wysoki udział kapitału własnego (64%). Pozostałą część stanowiły zobowiązania zewnętrzne, w tym wobec dostawców materiałów i wykonawców usług (23% udziału) oraz z tytułu kredytów (13% udziału). Od trzech lat odnotowuje się niewielki spadek udziału zaangażowania środków bankowych w finansowaniu działalności większych producentów materiałów budowlanych (spadek w tym okresie o 5 p.p. udziału w strukturze pasywów).

 

FXMAG nieruchomości duży popyt = wyższe ceny. wyższe ceny = większe przychody.  sytuacja finansowa firmy produkujących materiały budowlane  ceny, koszty, materiały budowlane ceny, nieruchomości, produkcja, produkcja materiałów budowlanych, rynek niercuhomości,materiały budowlane 2

W strukturze aktywów odnotowano stosunkowo niski

i stabilny udział należności od odbiorów (16% udziału), co skutkowało osiągnięciem wskaźnika regulowania zobowiązań na poziomie 77 dni i ściągania należności na poziomie 53 dni. Płynność finansowa po poprawie w drugiej połowie 2020 r., w I kw. 2021 r. ukształtowała się na niższym, ale bezpiecznym poziomie, zapewniającym regulowanie bieżących zobowiązań. Nieznacznie zwiększył się udział zgromadzonej gotówki (9% w strukturze aktywów w I kw. 2021 r. wobec 8% udziału w analogicznym okresie 2020 r.). W grupie małych jednostek w drugim półroczu 2020 r. zmniejszył się udział zobowiązań wobec dostawców i wykonawców usług do 24% w strukturze pasywów oraz zmniejszył się stan należności od odbiorców materiałów budowlanych do 24% udziału w strukturze aktywów.

Skrócił się przeciętny okres ściągania należności

w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 r. z 68 dni do 55 dni. Wskaźnik regulowania zobowiązań krótkoterminowych w grupie małych producentów (67 dni) był niższy niż dla większych producentów (77 dni). W tej grupie w niewielkim stopniu poprawiła się płynność finansowa natomiast wskaźniki zabezpieczenia pokrycia majątku kapitałem własnym i zadłużenia kapitału własnego pozostały na korzystnym poziomie z poprzedniego półrocza.

FXMAG nieruchomości duży popyt = wyższe ceny. wyższe ceny = większe przychody.  sytuacja finansowa firmy produkujących materiały budowlane  ceny, koszty, materiały budowlane ceny, nieruchomości, produkcja, produkcja materiałów budowlanych, rynek niercuhomości,materiały budowlane 3


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk