• Odbierz prezent
DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna (2021-03-05 14:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 15,0 mln zł.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:
• Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany: do kwoty 5,0 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz do kwoty 5,0 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych.
• Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
• Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 15,0 mln zł.
• Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:
• umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
• zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
• hipoteka umowna łączna do kwoty 22,5 mln zł (wcześniej 30,0 mln zł) na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235;
• przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;
• przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
• gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 5,5 mln zł.
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 30,0 mln zł;

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 28.02.2022 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DROZAPOL-PROFIL SA(pełna nazwa emitenta)DROZAPOL
Handel (han)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)85-880
Bydgoszcz(kod pocztowy)
(miejscowość)Toruńska
298 a(ulica)
(numer)52 3260936
52 3260901(telefon)

(fax)

www.drozapol.pl(e-mail)

(www)5540091670
090454350(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-05Wojciech RybkaPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk