• Odbierz prezent
DOM LEKARSKI S.A.: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 19 marca 2021 r. (2021-03-24 17:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
DOM LEKARSKI S.A.
Temat
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 19 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 Spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki niebędących stroną porozumienia, o którym mowa w ww. raporcie („Porozumienie”), ogłoszonego w dniu 19 marca 2021 r. w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Przymusowy Wykup”).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Spółki należące do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki niebędących stroną Porozumienia, tj. 28.837 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do wykonywania 2,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM LEKARSKI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-783Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rydla37
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
955-198-67-11812036630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Piotr LachPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk