• Odbierz prezent
DOM LEKARSKI S.A.: Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki (2021-03-19 18:15)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

DOM LEKARSKI S.A.
Temat


Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku powziął informację, że spółka ABC Medicover Holdings B.V. utworzona i istniejąca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia, wpisana do rejestru KvK pod numerem 33266344 („ABC Medicover”), działająca w ramach porozumienia akcjonariuszy o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) („Ustawa”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. („Porozumienie Akcjonariuszy”), zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych („Wykupywane Akcje”), tj. 28.837 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 2,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wykupywane Akcje są zdematerializowane. Akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień Przymusowego Wykupu został ustalony na 24 marca 2021 roku, a cena Przymusowego Wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 13,08 PLN (słownie: trzynaście złotych i osiem groszy).

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci Przymusowym Wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych ABC Medicover.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie w drodze przymusowego wykupu wraz z informacjami na temat przymusowego wykupu załączonymi do zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy” sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2021, poz. 294), podanej do publicznej wiadomości w dniu 19 marca 2021 roku i dostępnej pod linkiem:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/38770764,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-spolki-dom-lekarski-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku powziął również informację, że w związku z Przymusowym Wykupem Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Uchwale Nr 290/2021 z dnia 18 marca 2021 r. zawiesił obrót akcjami Spółki. Treść uchwały znajduję się pod linkiem:
https://newconnect.pl/uchwaly?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=17688&title=DOM+LEKARSKI+S.A.+(Uchwa%C5%82a+Nr+290/2021).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM LEKARSKI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-783Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rydla37
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
955-198-67-11812036630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-19Piotr LachPrezes ZarząduPiotr LachESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk