• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcj
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), iż Spółka otrzymała w dniu 2 marca 2021 roku postanowienie o rejestracji w dniu 18 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalonej przez Zarząd Spółki - uchwałą nr 02/01/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC oraz serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku) - zmianie pkt. 3.2.1 Statutu Spółki, na następującą nową treść:
„Kapitał zakładowy wynosi 25.398.422 (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na:
(a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(g) 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(h) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 24.875, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(j) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 26.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(k) 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 925, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(l) 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o numerach od 1 do 11.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(m) 17.075 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do 17.075, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(n) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(o) 10.320 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 1 do 10.320, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(p) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(q) 85.830 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii W o numerach od 1 do 85.830, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(r) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(s) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(t) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(u) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(v) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(w) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o numerach od 1 do 80.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.”
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 25.398.422 zł, który dzieli się na 25.398.422 akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym 21.344.490 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.705.882 akcje zwykłe na okaziciela serii F, 172.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 92.700 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 96.750 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 148.200 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 110.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, 24.875 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 26.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, 925 akcji zwykłych na okaziciela serii P, 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R, 17.075 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, 10.320 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V, 85.830 akcji zwykłych na okaziciela serii W, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AC oraz 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 25.398.422 głosy.

Pozostały do objęcia kapitał docelowy wynosi 1.370.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2021-03-03Dariusz GołębiewskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk