• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-03-12 03:50)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
259400NS8NTDHP9QQI740000031483
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 815 012,001 661 721,00405 662,00386 285,00
Zysk brutto ze sprzedaży578 779,00500 120,00129 359,00116 258,00
Zysk z działalności operacyjnej386 267,00320 690,0086 332,0074 548,00
Zysk brutto378 627,00320 482,0084 625,0074 500,00
Zysk netto302 246,00256 018,0067 553,0059 514,00
Aktywa razem3 253 210,002 960 936,00704 951,00695 300,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 664 736,001 407 690,00360 738,00330 560,00
Zobowiązania długoterminowe431 003,00469 015,0093 396,00110 136,00
Kapitał Własny1 157 471,001 084 231,00250 817,00254 604,00
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:
* pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za rok 2020: 4,4742,
− za rok 2019: 4,3018;

* pozycje skonsolidowanego bilansu - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− na dzień 31 grudnia 2020 roku: 4,6148,
− na dzień 31 grudnia 2019 roku:: 4,2585.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
dom-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2020 rok
dom-2020-12-31.zip.xades.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2020 rok - zewnętrzny podpis elektroniczny
DOMDEV_SprawozdanieZarzadu_2020.zipSprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdań_2020.zipSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2020 wraz z oświadczeniem
Skonsolidowane_sprawozdanie_z_badania.zipSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk