• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-03-12 01:25)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
259400NS8NTDHP9QQI740000031483
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 255 689,001 353 580,00280 651,00314 654,00
Zysk brutto ze sprzedaży385 274,00401 794,0086 110,0093 401,00
Zysk z działalności operacyjnej254 391,00272 234,0056 857,0063 284,00
Zysk brutto314 009,00358 898,0070 182,0083 430,00
Zysk netto264 217,00304 665,0059 053,0070 823,00
Aktywa razem2 755 456,002 512 192,00597 091,00589 924,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 220 787,001 034 189,00264 537,00242 853,00
Zobowiązania długoterminowe382 473,00361 018,0082 880,0084 776,00
Kapitał Własny1 152 196,001 116 985,00249 674,00262 295,00
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:
* pozycje rachunku zysków i strat - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za rok 2020: 4,4742,
− za rok 2019: 4,3018;

* pozycje bilansu - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− na dzień 31 grudnia 2020 roku: 4,6148,
− na dzień 31 grudnia 2019 roku:: 4,2585.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
DOMDEV_SprawozdanieFinansowe_2020.zipSprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za 2020 rok
DOMDEV_SprawozdanieZarzadu_2020.zipSprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdań_2020.zipSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2020 wraz z oświadczeniem
Jednostkowe_sprawozdanie_z_badania.zipSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk