• Odbierz prezent
Dobre wyniki finansowe GK GPW efektem dużej zmienności rynkowej w I kwartale 2020 roku
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 29,3 mln zł w I kw. 2020 r.
 • Przychody ze sprzedaży wyniosły 97,0 mln zł w I kw. 2020 r.
 • Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 50,0 mln zł
 • Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości 100,7 mln zł (2,40 zł na akcję)

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w I kw. 2020 r. wypracowała 97,0 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 29,3 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 50,0 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,3% wobec I kw. 2019 r. i o 20,9% wobec IV kw. 2019 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 9,5 mln zł, tj. o 29,7% przychodów osiągniętych z obsługi obrotu na rynku finansowym oraz z wyższych o 3,6 mln zł, czyli o 10,4% przychodów w segmencie rynku towarowego. Wzrost przychodów z obrotu na rynku finansowym to przede wszystkim efekt wyższych o 7,8 mln zł przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym. W efekcie zwiększonej zmienności rynku wzrosły także przychody w segmencie instrumentów pochodnych o 68,1% rdr. Trend wzrostowy został utrzymany również w przychodach z obrotu energią elektryczną, które wzrosły w ujęciu rdr o 1,6 mln zł, tj. o 50,0% oraz w przychodach z obrotu gazem o 1,0 mln zł, czyli o 41,3% rdr.

Wyniki pokazują, że Grupa GPW jest odporna na kryzys. W ostatnich miesiącach musieliśmy jednocześnie obsługiwać rekordową aktywność uczestników rynków finansowych i towarowych oraz kompletnie przebudować nasz model operacji: ze scentralizowanego na rozproszony. Sukces na obu polach zawdzięczamy naszemu wspaniałemu zespołowi oraz postępom w cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów, jakich dokonaliśmy w ostatnich dwóch latach – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2020 r. wzrosły o 3,2% w porównaniu z tym samym okresem i o 18,3% wobec IV kwartału 2019 r. do poziomu 56,1 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 57,8% wobec 64,5% w I kw. 2019 r. oraz 59,0% w IV kw. 2019 r. W kosztach operacyjnych I kwartału 2020 r. ujęta została rezerwa w wysokości 10,0 mln zł z tytułu opłaty rocznej na rzecz KNF na poziomie Grupy Kapitałowej, wobec 12,9 mln zł w I kw. 2019 r. Na wzrost kosztów w I kw. 2020 r. w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty osobowe o 2,9 mln zł, w związku z wyższym zatrudnieniem na rzecz realizacji strategii GK GPW oraz koszty usług obcych o 1,3 mln zł.

Konieczność zachowania dystansu społecznego doprowadziła do jeszcze szybszej digitalizacji codziennych zadań. Z drugiej strony jednak utrudniła prowadzenie działań sprzedażowych w naszych nowych liniach biznesowych. To z kolei może spowodować opóźnienia w uzyskiwaniu przychodów z inicjatyw strategicznych – dodaje Marek Dietl.

Zarząd GPW zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 100,7 mln zł, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW/ za rok obrotowy 2019 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Rekomendacja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2020 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2020 r. wyniósł 29,3 mln zł, o 19,7% więcej niż rok wcześniej i o 161,3% więcej niż w IV kw. 2019 r. Wzrost zysku netto w ujęciu kwartalnym to efekt wyższych przychodów z rynku finansowego o 15,1 mln zł oraz z rynku towarowego o 2,2 mln zł.

Przychody z rynku finansowego

W I kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 58,7 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 18,7% oraz wzrost o 34,6% kdk. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 60,5% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW w porównaniu do 58,8% w I kw. 2019 r. i 54,4% w IV kw. 2019 r. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W I kw. 2020 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 41,5 mln zł w porównaniu do 32,0 mln zł rok wcześniej. Jest to wzrost o 29,7% rdr i wzrost 53,1% kdk. Na wynik największy wpływ miał wzrost przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym. Odpowiednio przychody z obrotu instrumentami o charakterze udziałowym wzrosły o 32,4% rdr oraz o 56,5% kdk, a przychody z obrotu instrumentami pochodnymi wzrosły o 68,1% rdr i o 74,4% kdk.

Wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami wynika ze wzrostu wartości obrotów na Głównym Rynku. W okresie styczeń-marzec 2020 r. łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 62,1 mld zł i była o 18,2% wyższa niż rok wcześniej.

Wzrost wartości obrotu w dużej mierze można przypisać podwyższonej zmienności notowań instrumentów finansowych, spowodowanej wybuchem pandemii oraz napływowi nowych inwestorów, w tym inwestorów indywidulanych (+56,6 tys. nowych kont maklerskich w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. w stosunku do danych z końca grudnia 2019 r.).

 • Obsługa emitentów

W I kw. 2020 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,3 mln zł w porównaniu do 5,3 mln zł w I kw. 2019 r. i 4,3 mln zł w IV kw. 2019 r. Przychody z tytułu opłat za notowania wyniosły 4,5 mln zł w I kw. 2020 r. (-1,2% rdr i +6,0% kdk). W pierwszych 3 miesiącach 2020 r. na Głównym Rynku i NewConnect łączna wartość emisji zarówno IPO jak i SPO wyniosła 0,9 mld zł w stosunku do 0,2 mld zł w porównywalnym okresie 2019 r. Na kwotę 0,9 mld zł w głównej mierze składała się wartość SPO na Głównym Rynku.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w I kw. 2020 r. osiągnęły poziom 11,8 mln zł, co oznacza spadek o 3,0% rdr i o 3,3% względem IV kw. 2019 r. Przychody z tej linii stanowiły 12,2% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 38,1 mln zł, o 10,4% więcej niż rok wcześniej i o 6,1% więcej niż w IV kw. 2019 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w I kw. 2019 r. wyniósł 39,3%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kw. 2020 r. wzrosły o 18,9% rdr oraz 3,1% kdk, do poziomu 18,9 mln zł. Przychody z obrotu energią wyniosły 4,8 mln zł w I kw. 2020 r., wzrosły o 50,0% rdr i spadły o 0,9% kdk. Natomiast w I kw. 2020 r. przychody z obrotu gazem wzrosły o 41,3% rdr i spadły o 1,8% kdk i ukształtowały się na poziomie 3,4 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia spadły w pierwszym kwartale 2020 r. o 0,9% rdr i jednocześnie wzrosły o 7,9% kdk do poziomu 7,3 mln zł (to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę zakończenie obrotu certyfikatami kogeneracyjnymi, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.). Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w I kw. 2020 r. wyniosły 3,5 mln zł w porównaniu do 3,0 mln zł w I kw. 2019 r. i 3,3 mln zł w IV kw. 2019 r. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W I kw. 2019 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,9 mln zł, co oznacza spadek o 22,9% rdr i wzrost o 15,6% kdk. Spadek przychodów o 1,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wynikał ze spadku wolumenów umorzonych praw majątkowych (o 66,5%) i wystawionych praw majątkowych (o 39,3%). Spadek przychodów jest wypadkową spadku przychodów z rejestru OZE z poziomu 5,4 mln zł do poziomu 5,2 mln zł, braku przychodów z kogeneracji w analizowanym okresie w stosunku do poziomu 1,6 mln zł w pierwszym kwartale 2019 r. oraz ukształtowania się przychodów z efektywności energetycznej i przychodów z gwarancji pochodzenia na zbliżonych poziomach rdr.

 • Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w I kw. 2020 r. wyniosły 13,1 mln zł, o 20,3% więcej niż rok wcześniej i o 5,9% więcej niż w IV kwartale 2019 r. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w I kw. 2020 r. osiągnęły poziom 291 tys. zł wobec 169 tys. zł w I kw. 2019 r. i 176 tys. zł w IV kw. 2019.

Koszty działalności operacyjnej

W I kw. 2019 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 56,1 mln zł, czyli 3,2% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 r. i 18,3% więcej niż w IV kw. 2019 r.

W I kw. 2020 r. GK GPW zaksięgowała niższy poziom rezerwy na opłatę za nadzór nad rynkiem kapitałowym na poziomie 10,0 mln zł wobec 12,9 mln zł w I kw. 2019 r. GK GPW odnotowała również wyższe łącznie koszty osobowe, które w I kw. 2020 r. osiągnęły poziom 22,3 mln zł wobec 19,4 mln zł rok wcześniej i 19,9 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz wyższe koszty usług obcych wynoszące w I kw. tego roku 11,4 mln zł wobec 10,1 mln zł w I kw. 2019 r. i 15,3 mln zł w IV kw. 2019 r. Wyższe koszty osobowe wynikają ze stopniowego zwiększania zatrudnienia podyktowanego większym nakładem pracy związanym z realizacją strategii Grupy oraz m.in. z wdrożeniem programu emerytalnego w TGE. Koszty amortyzacji wzrosły o 6,2% rdr oraz o 3,6% kdk do poziomu 9,8 mln zł. Koszty usług obcych wzrosły o 12,5% rdr oraz spadły o 25,5% kdk. Wzrost kosztów usług obcych rdr wynika m.in. z wzrostu kosztów doradztwa o 0,7 mln zł. Spadek w ujęciu kwartalnym jest wynikiem spadku kosztów IT oraz kosztów promocji.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W I kw. 2020 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 2,0 mln zł w porównaniu do 1,0 mln zł w I kw. 2019 r. oraz 1,9 mln zł w IV kw. 2019 r. Na wyższe wyniki bieżącego roku wpłynął wyższy zysk Grupy KDPW.

W okresie 3 miesięcy 2020 r. udział Grupy GPW w zysku Grupy KDPW wyniósł 1,8 mln zł, w porównaniu do 1,1 mln zł w I kw. 2019 r.

Udział w zysku netto Centrum Giełdowego za okres 3 miesięcy 2020 r. jest wyższy o 43,5%, tj. o 40 tys. zł w stosunku do okresu analogicznego 2019 r. i wyniósł 0,1 mln zł.

W I kw. 2020 r. udział w stracie spółki PAR (spółki współkontrolowanej) nie był ujmowany, gdyż w 2019 r. dokonano całkowitego odpisu posiadanych udziałów.


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk