• Odbierz prezent
DLK: Podjęcie uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu Spółki (2021-03-24 16:23)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o nr 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 i 11/2021 („Uchwały”) w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut”).

Zgodnie z treścią Uchwał zmianie uległy następujące postanowienia Statutu:

1.§ 7 Statutu:
Było:
㤠7
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.321,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 700000 (słownie: siedemset tysięcy) oraz na
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 300000 (słownie: trzysta tysięcy) oraz na
40.013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 40013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na
16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści).
2.Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3.Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
4.Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
5.Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
6.Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
7.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2013r.
8.Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9.Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2020r.”.

Jest:
㤠7
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 700000 (siedemset tysięcy) oraz na
300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (jeden) do 300000 (trzysta tysięcy) oraz na
40.013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 40013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na
16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) oraz na
3.077.000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 3077000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy).
2.Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3.Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
4.Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”.

2.§ 14 ust. 1 Statutu:
Było:
㤠14
1.Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.”
Jest:
㤠14
1.Zarząd spółki liczy od jednego do czterech członków.”.

3.§ 15 Statutu:
Było:
㤠15
Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”

Jest:
㤠15
Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”.

4.§ 19 Statutu:
Było:
㤠19
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wyłącznego prawa Dariusza Piotrowskiego i Dariusza Kuligowskiego jako akcjonariuszy - Założycieli do powołania jej trzech członków, w ten sposób iż Dariusz Piotrowski ma prawo powołać i odwołać dwóch członków Rady Nadzorczej, a Dariusz Kuligowski ma prawo powołać i odwołać jednego członka Rady Nadzorczej.
4.Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”.

Jest:
㤠19
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4.Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”.

5.§ 27 Statutu:
Było:
㤠27
1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2.Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.”.

Jest:
㤠27
1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2.Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”.


Zmiany Statutu będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O zarejestrowaniu zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy Spółka poinformuje osobnym raportem.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-24 16:23:22Piotr LachPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk