• Odbierz prezent
DINO POLSKA S.A.: raport finansowy (2021-03-12 00:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DINO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
63-700Krotoszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ostrowska122
(ulica)(numer)
+48 62 72 55 400+48 62 72 55 467
(telefon)(fax)
ir@marketdino.plgrupadino.pl
(e-mail)(www)
6211766191300820828
(NIP)(REGON)
259400H4L81SMPRTW9560000408273
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży10 115 839,007 624 411,002 260 927,001 772 377,00
Zysk z działalności operacyjnej626 191,00447 617,00139 956,00104 053,00
Zysk brutto578 460,00392 759,00129 288,0091 301,00
Zysk netto468 036,00318 201,00104 608,0073 969,00
Liczba akcji (w szt.)98 040 000,0098 040 000,0098 040 000,0098 040 000,00
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR4,773,251,070,75
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej676 122,00700 765,00151 116,00162 900,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-832 580,00-699 460,00-186 085,00-162 597,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej202 366,00117 048,0045 230,0027 209,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 45 908,00118 353,0010 261,0027 512,00
Aktywa razem4 987 834,003 918 286,001 080 834,00920 109,00
Aktywa trwałe razem3 424 928,002 660 390,00742 162,00624 725,00
Aktywa obrotowe razem1 562 906,001 257 896,00338 673,00295 385,00
Kapitał własny1 716 207,001 248 171,00371 892,00293 101,00
Kapitał podstawowy9 804,009 804,002 124,002 302,00
Zobowiązania długoterminowe1 013 795,00681 932,00219 683,00160 134,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 166 999,001 922 179,00469 576,00451 375,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Dino_Polska_SF-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie finansowe Dino Polska za 2020 r.
Dino_Polska_SF-2020-12-31.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie finansowe Dino Polska za 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie Zarządu z Działalności wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
20 DINO_PAR_01 Audit Report PAS standalone JZP.xhtmlSprawozdanie audytora z badania SF Dino Polska S.A. za 2020
20 DINO_PAR_01 Audit Report PAS standalone JZP.T.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie audytora z badania SF Dino Polska S.A. za 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk