• Odbierz prezent
DINO POLSKA S.A.: raport finansowy (2021-03-12 00:16)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DINO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
63-700Krotoszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ostrowska122
(ulica)(numer)
+48 62 72 55 400+48 62 72 55 467
(telefon)(fax)
ir@marketdino.plgrupadino.pl
(e-mail)(www)
6211766191300820828
(NIP)(REGON)
259400H4L81SMPRTW9560000408273
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży10 125 815,007 646 547,002 263 157,001 777 523,00
Zysk z działalności operacyjnej837 859,00561 909,00187 265,00130 622,00
Zysk brutto789 000,00502 460,00176 344,00116 802,00
Zysk netto643 917,00410 907,00143 918,0095 520,00
Liczba akcji (w szt.)98 040 000,0098 040 000,0098 040 000,0098 040 000,00
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR6,574,191,470,97
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej819 922,00799 044,00183 256,00185 746,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 000 136,00-827 807,00-223 534,00-192 433,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej265 912,00154 563,0059 432,0035 930,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 85 698,00125 800,0019 154,0029 244,00
Aktywa razem5 570 510,004 350 750,001 207 097,001 021 663,00
Aktywa trwałe razem4 053 812,003 215 763,00878 437,00755 140,00
Aktywa obrotowe razem1 516 698,001 134 987,00328 660,00266 523,00
Kapitał własny2 266 563,001 622 353,00491 151,00380 968,00
Kapitał podstawowy9 804,009 804,002 124,002 302,00
Zobowiązania długoterminowe1 223 256,00860 217,00265 072,00202 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 080 691,001 868 180,00450 873,00438 694,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. za 2020
ESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zip.xadesPodpis - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z działalności w 2020 r. wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie Zarzadu z działalności w 2020 r. wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
20 GK DINO_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP.xhtmlSprawozdanie audytora z badania SSF Dino Polska za 2020
20 GK DINO_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP.T.xhtml.xadesPodpis - Sprawozdanie audytora z badania SSF Dino Polska za 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk