• Odbierz prezent
DIGITAL NETWORK S.A.: raport finansowy (2022-05-26 17:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-26
DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITAL NETWORK S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna6A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
biuro@digitalnetwork.plwww.digitalnetwork.pl
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-31 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży8 6695 6321 8651 232
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 09312845028
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 671-264359-58
Zysk (strata) netto1 137598245131
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego852502183110
Średnioważona liczba akcji 4 165 6854 165 6854 165 6854 165 685
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom Digital Network S.A. (w zł/EUR)0,200,120,040,03
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej5 6003 6741 205804
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej2861 87662410
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-1 942-4 643-418-1 015
Przepływy pieniężne netto razem3 943907849198
Aktywa trwałe40 92942 6028 7979 262
Aktywa obrotowe21 56520 1904 6354 390
Aktywa razem62 49462 79213 43213 652
Zobowiązania razem28 11929 5536 0446 425
Zobowiązania długoterminowe10 98311 9182 3612 591
Zobowiązania krótkoterminowe17 13617 6353 6833 834
Kapitały własne34 37533 2387 3897 227
Kapitał akcyjny4 2394 239911922
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR)8,257,981,771,73

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa_Digital_Network_raport__1Q2022_do publikacji.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu
2022-05-26Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2022-05-26Tomasz Misiak Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk