• Odbierz prezent
DIGITAL NETWORK S.A.: raport finansowy (2022-04-28 19:41)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-04-28
DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITAL NETWORK S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna6A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)
259400ULCBECVZ47LY600000235128
(LEI) (KRS)
4Audyt sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2021202020212020
Przychody netto ze sprzedaży35 315 834,1726 264 182,387 715 092,125 870 140,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej bez odpisów wartości firmy11 158 933,402 392 007,512 437 779,01534 622,39
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 089 874,51-715 692,682 422 692,41-159 959,92
Zysk (strata) netto10 070 396,12-4 297 866,442 199 977,31-960 588,81
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego8 094 954,43-3 766 068,211 768 422,60-841 729,97
Średnioważona liczba akcji 4 165 685,004 165 685,004 165 685,004 165 685,00
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR)1,94-0,900,42-0,20
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej14 899 339,853 940 769,033 254 907,67880 776,23
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej4 310 887,332 291 834,46941 755,83512 233,35
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-11 108 930,53-8 006 453,30-2 426 855,39-1 789 471,48
Przepływy pieniężne netto razem8 101 296,65-1 773 849,811 769 808,12-396 461,89
Aktywa trwałe42 601 586,6247 357 421,639 262 422,6310 262 074,55
Aktywa obrotowe20 189 922,9015 920 056,314 389 686,243 449 782,51
Aktywa razem62 791 509,5263 277 477,9413 652 108,8713 711 857,06
Zobowiązania razem29 553 009,5839 123 211,536 425 405,408 477 769,68
Zobowiązania długoterminowe11 918 178,6119 272 753,172 591 246,384 176 292,18
Zobowiązania krótkoterminowe17 634 830,9719 850 458,363 834 159,014 301 477,50
Kapitały własne33 238 499,9424 154 266,417 226 703,475 234 087,37
Kapitał akcyjny4 238 962,004 238 962,00921 633,69918 558,12
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR)7,985,801,731,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
dig_2021-12-31_pl.zip
dig_2021-12-31_pl.zip.xades
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades
DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml
DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades
OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml
OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk