• Odbierz prezent
DIGITAL NETWORK S.A.: raport finansowy (2022-04-28 19:09)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-04-28
DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITAL NETWORK S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna6A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)
259400ULCBECVZ47LY600000235128
(LEI) (KRS)
4Aydyt sp. zo.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody netto ze sprzedaży1 925,002 335,00421,00522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-517,00523,00-113,00117,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 187,00-9 063,00-478,00-2 026,00
Zysk (strata) netto-1 181,00-8 564,00-258,00-1 914,00
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego-1 181,00-8 564,00-258,00-1 914,00
Średnioważona liczba akcji 4 165 685,004 165 685,004 165 685,004 165 685,00
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR)-0,28-2,06-0,06-0,46
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej258,00-1 829,0056,00-409,00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej4 160,001 127,00909,00252,00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-2 073,00610,00-453,00136,00
Przepływy pieniężne netto razem2 346,00-93,00512,00-21,00
Aktywa trwałe20 531,0020 551,004 464,004 453,00
Aktywa obrotowe3 934,005 949,00855,001 289,00
Aktywa razem24 466,0026 499,005 319,005 742,00
Zobowiązania razem3 730,004 583,00811,00993,00
Zobowiązania długoterminowe731,001 334,00159,00289,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 999,003 249,00652,00704,00
Kapitały własne20 736,0021 916,004 508,004 749,00
Kapitał akcyjny4 239,004 239,00922,00919,00
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR)4,985,261,081,14
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Digital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml.xades
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades
DIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml
DIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades
OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml
OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk