• Odbierz prezent
DGA: raport finansowy (2022-05-27 18:33)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-896Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Towarowa37
(ulica)(numer)
061 859 59 00061 859 59 01
(telefon)(fax)
dgasa@dga.plwww.dga.pl
(e-mail)(www)
781-10-10-013630346245
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej2 0281 732436379
Zysk / Strata z działalności operacyjnej183-13939-30
Zysk / Strata brutto-985333-21273
Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej-787315-16969
Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy -826329-17872
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 488-512-535-112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5895512712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2-100
Przepływy pieniężne netto, razem-1 901-458-409-100
Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej-0,730,29-0,160,06
Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 31.03.2022 r.,
natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na dzien 31.12.2021 r
Aktywa razem31 50932 4206 7727 049
Zobowiązania razem14 49214 6163 1153 178
Zobowiązania długoterminowe1 0101 259217274
Zobowiązania krótkoterminowe13 48213 3572 8982 904
Kapitał własny17 01717 8043 6583 871
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego16 91417 7403 6353 857
Kapitał akcyjny9 0429 0421 9431 966
Liczba akcji (w sztukach)1 130 2791 130 2791 130 2791 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**14,9615,703,223,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej 1 9021 706409373
Zysk/Strata z działalności operacyjnej75-14316-31
Zysk/Strata brutto-1 111262-23957
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej-905246-19554
Zysk/Strata netto ogółem-905246-19554
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 623-355-564-78
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej36731797
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2-200
Przepływy pieniężne netto, razem-2 258-326-486-71
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej-0,800,22-0,170,05
Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 31.03.2022 r., natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na dzien 31.12.2021 r
Aktywa razem30 37331 4136 5286 830
Zobowiązania razem14 35114 4863 0853 150
Zobowiązania długoterminowe1 0101 259217274
Zobowiązania krótkoterminowe13 34113 2272 8672 876
Kapitał własny16 02216 9273 4443 680
Kapitał akcyjny9 0429 0421 9431 966
Liczba akcji (w sztukach)1 130 2791 130 2791 130 2791 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**14,1814,983,053,26

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK DGA_2022_03_31_podpisane-sig-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 r.
Komentarz_Zarządu_I_kwartał_2022-sig-sig (1).pdfInformacje uzupełniające i komentarz Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Andrzej GłowackiPrezes Zarządu
2022-05-27Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk