• Odbierz prezent
DEVELIA: Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN (2021-03-26 16:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Develia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400.000.000 PLN.
Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach:
1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat;
2) obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
4) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
6) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.
Szczegółowe parametry emisji obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.
Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVELIADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@develia.plwww.develia.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-26Andrzej OślizłoPrezes Zarządu


2021-03-26Paweł RuszczakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk