• Odbierz prezent
DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta (2022-05-26 15:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26.05.2022 r. spółka zależna Emitenta tj. Sky Tower Spółka Akcyjna jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotów niepowiązanych z Emitentem prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (dalej: Nieruchomość). Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych będących przedmiotem transakcji wynosi 0,8923 ha. Cena za Nieruchomość została określona na kwotę 34.900.000,00 zł netto, powiększona o należy podatek od towarów i usług VAT, tj. kwotę 42.927.000,00 zł brutto.

Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 200 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to IV kwartał 2022 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVELIADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@develia.plwww.develia.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26
Andrzej Oślizło
Prezes Zarządu
2022-05-26
Mariusz Poławski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk