• Odbierz prezent
DEKPOL S.A.: Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w Szczecinie (2021-02-16 14:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w Szczecinie
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez 7R S.A. („Zamawiający”) umowy ze spółką zależną Emitenta - Dekpol Budownictwo sp. z o.o. („Wykonawca”) na wykonanie w Szczecinie, w systemie generalnego wykonawstwa, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, kompleksowych robót budowlano - konstrukcyjnych oraz pełnego zakresu robót budowlano - instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń („Umowa”), której rezultatem będzie wykonanie "pod klucz" dwóch obiektów produkcyjno-magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną („Inwestycja”) oraz przebudową układu drogowego.

W ramach Umowy Wykonawca zobowiązał się do opracowania projektów - budowlanych zamiennych i wykonawczego oraz uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń do zrealizowania Inwestycji, w tym decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

Termin wykonania etapu I Inwestycji upływa w maju 2021 r., a w przypadku wykonania etapu II Inwestycji został ustalony na 6 miesięcy od dnia wywołania oraz udostępnienia terenu budowy przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający jest uprawniony dokonać ww. wywołania w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku dokonania przez Zamawiającego wywołania w ww. terminie zakres ten uznaje się za wyłączony z Umowy.

Ryczałtowe wynagrodzenie netto Wykonawcy za realizację Inwestycji wynosi łącznie ok. 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2019, w tym za etap I Inwestycji ok. 6%. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadkach określonych w Umowie, w tym między innymi wskutek wyłączenia przez Zamawiającego części robót stanowiących nie więcej niż 10% wynagrodzenia lub zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych należnych w przypadku m.in. niedotrzymania terminów wynikających z Umowy, lecz nie więcej niż 12% wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto, strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy z winy drugiej strony. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkody na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. W Umowie zawarto zapisy dotyczące prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach określonych w Umowie, bez konsekwencji prawnych i finansowych, z zastrzeżeniem rozliczenia z Wykonawcą udokumentowanych kosztów zasadnie poniesionych w celu wykonania Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
+48 58 56 01060
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
5922137980220341682
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Mariusz TuchlinPrezes Zarządu Mariusz Tuchlin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk