• Odbierz prezent
DEKPOL S.A.: Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii L (2021-03-09 20:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 30.000 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 zł („Obligacje”). Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który wymaga sporządzenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zastrzeżeniem, że na podstawie art. 31zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia ww. memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Obligacje nie będą zabezpieczone. Celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
+48 58 56 01060
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
5922137980220341682
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin
2021-03-09Katarzyna Szymczak-DampcWiceprezes ZarząduKatarzyna Szymczak-Dampc

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk