• Odbierz prezent
DEKPOL S.A.: raport finansowy (2021-09-24 22:14)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
585601060585601061
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
592-21-37-980220341682
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów472 772527 475103 970118 766
Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 64844 1678 9399 945
Zysk (strata) brutto33 47641 3997 3629 321
Zysk (strata) netto26 91233 3505 9187 509
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR3,223,990,710,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(91 717)68 999(20 170)15 536
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 037)(2 944)(1 108)(663)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej47 994(77 071)10 555(17 353)
Przepływy pieniężne netto, razem(48 760)(11 016)(10 723)(2 480)
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem 1 010 008953 497223 414206 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania686 141660 017151 774143 022
Zobowiązania długoterminowe236 268128 92052 26227 936
Zobowiązania krótkoterminowe 449 873531 09799 512115 086
. Kapitał własny 323 868293 47971 64063 595
XV. Kapitał zakładowy 8 3638 3631 8501 812
Liczba akcji na koniec okresu8 362 5498 362 5498 362 5498 362 549
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)393598

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK DEKPOL SSF HY2021_.pdfRaport półroczny YH2021 GK DEKPOL
raport Dekpol HY2021_.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S.A.ws. rzetelności sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu YH2021
DEKPOL_30062021_raport_z_przegladu_SSF_podpisany.pdfRaport z przeglądu SSF_UHY_YH2021
DEKPOL_30062021_raport_z_przegladu_JSF_podpisany.pdfRaport z przegladu SF _UHY_YH2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Mariusz TuchlinPrezes ZarzaduMariusz Tuchlin
2021-09-24Katarzyna Szymczak-DampcWiceprezes ZarząduKatarzyna Szymczak-Dampc


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk