• Odbierz prezent
DBE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r. (2021-10-26 15:09)
fot. freepik.com
Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 22 listopada 2021 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku;

h. zmiany statutu Spółki;

i. uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;

j. uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

k. uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);

l. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;

m. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

n. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce "Walne Zgromadzenia".

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-26 15:09:51Krzysztof PiontekPrezes Zarządu
2021-10-26 15:09:51Piotr DanielskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk