• Odbierz prezent
DATAWALK S.A.: raport finansowy (2021-11-29 00:02)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-11-29
DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DATAWALK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-130Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rzeźnicza32-33
(ulica)(numer)
+ 48 (71) 70 72 174+48 (71) 70 72 273
(telefon)(fax)
inwestorzy@datawalk.comwww.datawalk.pl
(e-mail)(www)
8943034318021737247
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług19 9578 9394 3782 012
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-5 396-6 415-1 184-1 444
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 604-6 105-1 010-1 374
Zysk (strata) brutto-4 251-6 015-933-1 354
Zysk (strata) netto-4 251-6 137-933-1 382
Łączne całkowite dochody-4 063-6 133-891-1 381
Liczba akcji (w szt.)4 886 0484 465 0484 886 0484 465 048
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,87-1,37-0,19-0,31
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej-9 954-5 321-2 184-1 198
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej-30 947689-6 789155
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej-487876-107197
Przepływy pieniężne netto – razem-41 389-3 756-9 080-846
WYBRANE DANE FINANSOWE30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa / Pasywa razem87 72791 24118 93619 771
Aktywa trwałe19 98811 3044 3142 449
Aktywa obrotowe67 73979 93714 62117 322
Kapitał własny75 73079 79316 34617 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 99711 4482 5902 481
Zobowiązania długoterminowe9251 976200428
Zobowiązania krótkoterminowe11 0719 4722 3902 052
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług15 8766 7833 4831 527
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 835-1 437622-324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 988-4 622655-1 041
Zysk (strata) brutto-12 823-4 676-2 813-1 053
Zysk (strata) netto-12 823-4 676-2 813-1 053
Łączne całkowite dochody-12 823-4 676-2 813-1 053
Liczba akcji (w szt.)4 886 0484 465 0484 886 0484 465 048
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-2,62-1,050,58-0,24
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej4 187-1 511919-340
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej-47 058-3 085-10 323-695
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej-484-351-106-79
Przepływy pieniężne netto – razem-43 355-4 948-9 511-1 114
WYBRANE DANE FINANSOWE30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa / Pasywa razem76 21889 03216 45119 293
Aktywa trwałe16 94011 2413 6562 436
Aktywa obrotowe59 27877 79112 79516 857
Kapitał własny68 51481 33714 78917 625
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 7047 6951 6631 668
Zobowiązania długoterminowe23063950138
Zobowiązania krótkoterminowe7 4747 0561 6131 529

Zastosowane kursy EUR/PLN:
- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
- Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs na ostatni dzień okresu:
a) 1 EUR na dzień 30.09.2021 wyniósł 4,6329 PLN
b) 1 EUR na dzień 31.12.2020 wyniósł 4,6148 PLN

Kurs średni w danym okresie:
a) 1 EUR w okresie od 01.01.2021 - 30.09.2021 wyniósł 4,5585 PLN
b) 1 EUR w okresie od 01.01.2020 - 30.09.2020 wyniósł 4,4420 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2021_r.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2021.pdfSummary of the condensed interim financial statements for 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2021-11-29Katarzyna GraczykProkurent


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk