• Odbierz prezent
DADELO S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2021-03-17 16:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
DADELO S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Dadelo S.A. (,,Spółka”) informuje o otrzymaniu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) zawiadomienia od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działającej w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego (dalej zwanych: „Funduszami”), że w wyniku zamiany 4.600.000 praw do akcji akcji serii C Emitenta na 4.600.000 akcji serii C Emitenta, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W zawiadomieniu podano, że przed zmianą (zwiększeniem) udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 0 akcji Spółki co stanowi 0,00% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 0 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Fundusze wskazały ponadto, że w dniu 12 marca 2021 roku w ich posiadaniu znajdowało się 585.000 akcji Spółki co stanowi 5.10% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 585.000 głosów, co stanowi 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

Z zawiadomienia wynika, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak wskazano dalej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczna głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy wynosi 0.

Obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, tj. przed zwiększeniem udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki mogłaby wynosić 585.000, co stanowiłoby łącznie 5,10% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DADELO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
+48 52 582 22 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9532658437363292435
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Ryszard ZawieruszyńskiPrezes Zarządu
2021-03-17Wojciech TopolewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk