• Odbierz prezent
DADELO S.A.: raport finansowy (2021-04-08 08:33)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-04-08
DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DADELO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
+48 52 582 22 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9532658437363292435
(NIP)(REGON)
259400Y74EQ3N0EVIA730000708589
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 521,0033 380,0014 516,007 766,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 746,00275,001 293,0064,00
Zysk (strata) brutto 5 678,00172,001 277,0040,00
Zysk (strata) netto 4 554,00142,001 025,0033,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 785,00-1 972,00-402,00-459,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 047,00-100,00-236,00-23,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 951,00860,00889,00200,00
Przepływy pieniężne netto, razem 1 119,00-1 212,00252,00-282,00
Aktywa, razem 25 317,0016 431,005 486,003 858,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 482,004 149,001 838,00974,00
Zobowiązania długoterminowe 133,000,0029,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe 8 186,004 134,001 774,00971,00
Kapitał własny 16 836,0012 282,003 648,002 884,00
Kapitał zakładowy 1 374,001 374,00298,00323,00
Liczba akcji (w szt.) 6 867 500,006 867 500,006 867 500,006 867 500,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,660,020,150,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,640,020,140,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,451,790,430,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,380,200,040,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020 - Dadelo.xhtml
Raport BSF2020 - Dadelo.xhtml
Sprawozdanie Zarządu - 2020 - Dadelo.xhtml
2021-04-08_DADELO_OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ RN 2020.pdf
2021-04-08_DADELO_OCENA RN 2020.pdf
2021-04-08_DADELO_OŚWIADCZENIE_KA RN 2020.pdf

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk