• Odbierz prezent
DADELO S.A.: Informacja o otrzymaniu komunikatu od KDPW oraz pozyskaniu informacji o uchwałach GPW (2021-03-11 14:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
DADELO S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu komunikatu od KDPW oraz pozyskaniu informacji o uchwałach GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że otrzymał komunikat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w sprawie daty rejestracji akcji Emitenta na okaziciela, kod ISIN: PLDADEL00013. Rejestracja dokonana zostanie przez KDPW w dniu 12 marca 2021 roku i dotyczy 4.600.000 akcji Emitenta, zgodnie z decyzją KDPW Nr 402/2021 z dnia 4 marca 2021 roku.

Jednocześnie Emitent uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 9 marca 2021 roku uchwały Nr 251/2021 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz C spółki Dadelo S.A oraz uchwały Nr 250/2021 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C Emitenta.

Na podstawie wymienionych uchwał Zarząd GPW:

1.postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLDADEL00013",

2.postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 marca 2021 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLDADEL00013",

3.wyznaczył dzień 11 marca 2021 roku dzień ostatniego notowania 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLDADEL00039".

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:§ 17 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DADELO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
+48 52 582 22 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9532658437363292435
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Ryszard ZawieruszyńskiPrezes Zarządu
2021-03-11Wojciech Topolewski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk