• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz treść projektów uchwał (2022-05-27 17:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz treść projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;

c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku (załącznik nr 2);

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 (załącznik nr 3);

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2021 (załącznik nr 4).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23 czerwca 2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku (załącznik 1)
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022.pdfProjekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku (załącznik 2)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 (załącznik 3)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2021 (załącznik 4)
Notice on convening AGM on 23 June 2022.pdfNotice on convening the Annual General Meeting for June 23, 2022 (attachment 1)
Draft resolutions AGM convened on 23 June 2022.pdfDraft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 23, 2022 (attachment 2)
Report of the Supervisory Board for 2021.pdfReport on the activities of the Supervisory Board for 2021 (attachment 3)
Report on the remuneration for 2021.pdfReport on remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2021 (attachment 4)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Convening the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on June 23, 2022 and the content of draft resolutions

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, announces that the Annual General Meeting of the Company has been convened for 23 June 2022 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street.

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Opening of the Annual General Meeting.

2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.

3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.

4. Appointment of the Ballot Committee.

5. Adoption of the agenda.

6. Management Board’s presentation of:

a) the Management Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2021 and the Company’s financial statements for the financial year 2021,

b) the Management Board’s report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2021 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2021.

7. The Supervisory Board’s presentation of:

a) its statement concerning the evaluation of the Management Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2021, the Management Board’s report on the activities of the Company’s capital group in the financial year 2021, the Company’s financial statements for the financial year 2021 and the financial statements of the Company’s capital group for the financial year 2021, as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2021,

b) its assessment of the Company's standing and evaluation of the work of the Management Board,

c) its report concerning the remuneration of the Management Board and Supervisory Boards Members for the year 2021.

8. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2021.

9. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2021.

10. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2021.

11. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2021.

12. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s report for the financial year 2021.

13. Consideration and adoption of a resolution concerning the evaluation of the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members in the year 2021.

14. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2021.

15. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2021.

16. Adoption of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2021.

17. Closing of the Annual General Meeting.

The Management Board of the Company attaches to this current report:

• Notice on convening the Annual General Meeting for 23 June 2022, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies (attachment no. 1);

• Draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for 23 June 2022 (attachment no. 2);

• Report on the activities of the Supervisory Board in 2021 (attachment no. 3);

• Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2021 (attachment no. 4).

All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsatplus.pl/en in the section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsatplus.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2022-05-27Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2022-05-27Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk