• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Zawarcie przez Polkomtel Sp. z o.o. długoterminowej umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej (2021-03-12 15:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zawarcie przez Polkomtel Sp. z o.o. długoterminowej umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku pomiędzy Polkomtel sp. z o.o., podmiotem zależnym Spółki, („Polkomtel”) a spółką PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. („PAK”) została zawarta umowa dotycząca zakupu całej produkcji energii wytworzonej przez farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy 70MWp, która powstaje na rekultywowanych terenach powydobywczych zlokalizowanych w miejscowości Brudzew, za budowę której, na bazie umowy podpisanej w dniu 23 września 2020 roku, odpowiedzialne jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzi spółka Esoleo sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Spółka (ang. Power Purchase Agreement) („Umowa PPA”).

Umowa PPA zawarta została na okres 15 lat z możliwością przedłużenia przez Polkomtel o kolejne 5 lat i zawiera określoną cenę sprzedaży, która będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji począwszy od 2023 roku. W ramach Umowy PPA PAK zobowiązany będzie do dostaw całego wyprodukowanego wolumenu wytworzonej energii. Wraz z energią i w ramach uzgodnionej umownie ceny PAK przekaże do Polkomtel gwarancje pochodzenia energii dla całego zakupionego wolumenu. Jednocześnie Polkomtel zobowiązał się do utrzymania aktualnie posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną przez cały okres obowiązywania Umowy PPA.

Przy założeniu aktualnie prognozowanych wskaźników inflacji, łączna wartość 15-letniego zobowiązania Polkomtel wynikającego z Umowy PPA wyniesie ok. 300 milionów złotych. Jednocześnie Spółka informuje, iż poziom cen uzgodniony pomiędzy stronami i zawarty w Umowie PPA odpowiada bieżącym i prognozowanym poziomom rynkowym, co potwierdzone zostało uzyskaniem stosownej opinii (ang. Fairness Opinion) od jednego z wiodących podmiotów doradczych.

Podpisanie Umowy PPA wynika z zainteresowania Polkomtel zabezpieczeniem długoletnich dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na potrzeby własne oraz na potrzeby odsprzedaży do klientów, w szczególności w segmencie B2B, dla których aspekt środowiskowy systematycznie zyskuje na znaczeniu. Krok ten wspiera także ambicje Spółki i jej grupy kapitałowej do działania w ramach zrównoważonego modelu biznesowego poprzez zwiększania efektywności energetycznej w ramach codziennej działalności i w efekcie do ograniczenia generowanego śladu węglowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion by Polkomtel sp. z o.o. of a long-term agreement for the supply of electric energy from a photovoltaic farm

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on 12 March 2021 Polkomtel sp. z o.o., the Company’s subsidiary (“Polkomtel”) and PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. (“PAK”) concluded a power purchase agreement for the total volume of energy produced by a photovoltaic farm with the target capacity of 70MWp, which is being constructed on reclaimed lands located in Brudzew and formerly exploited as mining areas, with the construction being executed, pursuant to a contract signed on 23 September 2020, by a consortium including the company Esoleo sp. z o.o., in which the Company has a majority holding, (“PPA”).

The PPA has been concluded for 15 years with the possibility of a 5-year renewal by Polkomtel and provides for a specified price that is to be inflation-linked starting from 2023. Under the PPA, PAK will be obligated to supply the entire volume of energy produced. Along with the energy and within the agreed contractual price PAK will submit to Polkomtel certificates of origin for the entire purchased volume of energy. Concurrently, Polkomtel undertook to maintain the currently held concession for the sale of energy for the term of the PPA.

Assuming the current inflation forecasts, the total value of the 15-year liability of Polkomtel under the PPA will amount to c. PLN 300 million. At the same time the Company informs that the price level agreed upon between the parties reflects current and forecasted levels of market prices, which has been confirmed by a relevant Fairness Opinion issued by one of the leading consulting firms.

Entering into the PPA results from Polkomtel’s interest to secure long-term supplies of electric energy originating from renewable sources for own needs and for the purpose of resale to customers, in particular in the B2B segment, for whom the environmental aspect is becoming increasingly important. This step also supports the Company’s and its capital group’s ambitions at operate in a sustainable business model by increasing energy efficiency in day-to-day operations and consequently reducing its carbon footprint.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
(22) 356 66 00(22) 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plgrupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2021-03-12Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2021-03-12Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk